Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry ja kotipaikka Tampereen kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä kiinteistöalan valtakunnallisiin keskusjärjestöihin.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueensa johtavana etujärjestönä

- toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja sekä 
- edistää kiinteistöomaisuuden kunnossapitämisen ja ylläpitämisen sekä hyvän asumisen yleisiä edellytyksiä
  toimialueellaan.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

- järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita koulutustilaisuuksia,
- tutkimalla ja tilastoimalla kiinteistöalaa,
- tiedottamalla ja harjoittamalla julkaisutoimintaa,
- avustamalla tiedotusvälineitä ja muita media-alan toimijoita sekä eri järjestöjä kiinteistöalaa koskevissa
  asioissa
- toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien yhdyssiteenä sekä
- tukemalla muuta kiinteistöyhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hakea avustuksia ja apurahoja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellistä kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsee asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Hallitus hyväksyy tai erottaa jäsenen. Erottaminen voi tapahtua, jos jäsen jättää jäsenmaksuvelvoitteen täyttämättä tai jos jäsen toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen tapahtuu eroamisilmoituksesta lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksella on oikeus kutsua yhdistykselle myös kunniajäseniä sekä tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle kunniapuheenjohtajasta. Kunniajäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin ilman äänioikeutta. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita yksi henkilö kerrallaan enintään kolmen vuoden määräajaksi. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin ilman äänioikeutta.

4 § Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, joka perustuu jäsenen kiinteistöjen kuutiotilavuuteen ja jonka suuruus kutakin vuotta varten päätetään yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenmaksun laskemista varten tulee jäsenen ilmoittaa jäsenmaksuperusteiden laadinnassa tarvittavat tiedot yhdistykselle.

5 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyskokous ja yhdistyksen hallitus. Ylin päätäntävalta on yhdistyksen kokouksella.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta;
2. esitetään tilintarkastuskertomus;
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle;
5. päätetään toimintasuunnitelmasta kuluvalle kalenterivuodelle;
6. päätetään talousarviosta kuluvalle kalenterivuodelle;
7. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
8. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
9. määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan erovuoroisten tilalle uudet;
10.valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatarkastaja;
11.käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

Asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistöstä erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Pyyntö on kirjallisesti annettava hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asioiden käsittelemistä varten kokouksen pitämistä halutaan, minkä jälkeen hallituksen tulee viipymättä kutsua yhdistyksen jäsenet kokoukseen.

7 § Kokouskutsut

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle aikaisintaan kahta kuukautta ja vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Siihen kuuluu kokouksen päättämä määrä jäseniä kuitenkin vähintään 12 ja enintään 15, joista vähintään kolmen on oltava Tampereen kaupungin ulkopuolelta valittuja. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja se päättyy vaalia seuraavan kolmannen vuosikokouksen päättyessä. Erovuorossa on kunakin vuonna kolmannes jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on: 
1. ohjata yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
2. edustaa yhdistystä,
3. valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat sekä asiat, joita yhdistyksen jäsenet sille esittävät,
4. laatia tilinpäätös ja vuosikertomus kalenterivuosittain,
5. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio,
6. laatia ehdotus jäsenmaksuperusteiksi,
7. kutsua koolle yhdistyksen kokous,
8. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
9. ottaa ja erottaa toiminnanjohtaja,
10. määritellä toiminnanjohtajan tehtävät ja palkkaus,
11. hyväksyä tarvittaessa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset ohjesäännöt,
12. palkita tarvittaessa yhdistyksen toiminnassa tai kiinteistöalalla ansioituneet henkilöt kiinteistöyhdistyksen ansiomerkillä tai mitalilla,
13. asettaa yhdistyksen työvaliokunta sekä muut tarvittavat valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät.
14. asettaa tarvittaessa toiminnan edellyttämät jaostot vuosittain valmistelemaan hallituksen niille antamia tehtäviä,
15. tarvittaessa myydä yhdistyksen irtainta käyttö- ja sijoitusomaisuutta sekä pantata sitä,
16. tarvittaessa päättää kiinteistön myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä,
17. päättää yhdistyksen varojen sijoittamisesta yhdistyksen kokouksen vahvistaman strategian mukaisesti. Hallitus voi valtuuttaa myös työvaliokunnan hallituksen antamien ohjeiden mukaan päättämään yhdistyksen varojen sijoittamisesta,
18. päättää irtaimen tai kiinteän omaisuuden ostamisesta. Hallitus voi myös valtuuttaa työvaliokunnan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ostamaan irtainta tai kiinteää omaisuutta,
19. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä
20. tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen kunniapuheenjohtajasta ja kunniajäsenistä.

10 § Työvaliokunta

Yhdistyksen hallituksen työvaliokuntaan kuuluu yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi kolme hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä on saapuvilla. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta.

11 § Työvaliokunnan tehtävät

1. ohjaa toimintaa yhdistyskokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti sekä valmistelee asiat hallituksen kokouksiin;
2. työvaliokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja, sihteeri ja yksi jäsen allekirjoittavat.

12 § Toimisto ja toiminnanjohtaja

Yhdistyksen toiminnan käytännöllisenä suorittajana on yhdistyksen toimisto, jota johtaa yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtajan tehtävät:

1. hoitaa yhdistyksen toimintaa hallituksen ja työvaliokunnan antamien ohjeitten ja määräysten mukaan;
2. vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta
3. toimia sihteerinä hallituksen, työvaliokunnan sekä mahdollisten muiden toimikuntien kokouksessa sekä tarvittaessa esitellä niissä käsiteltävät asiat;
4. järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito luotettavalla tavalla;
5. huolehtia toiminnan edellyttämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, alan keskusjärjestöjen ja jäsenkunnan välillä;
6. toimia alan työnantaja-asiamiehenä yhdistyksen toimialueella;
7. valita yhdistyksen toimihenkilöt.

 
13 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen siihen oikeuttama yhdistyksen toimihenkilö.

14 § Äänivalta

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kukaan kokouksen osanottaja, joka edustaa useampia jäseniä, älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokoukseen osanottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.

15 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun viimeiseen päivään mennessä, jolloin yhdistyksen tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajalle.

16 § Tilintarkastus

Tilintarkastajan tulee tilintarkastuksen suoritettuaan antaa kertomus tarkastuksestaan 15. päivään huhtikuuta mennessä.

17 § Sääntöjen muutos, yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä muutosta kannattaa.

Yhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävän yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista kummassakin kokouksessa.

18 § Varainkäyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, määrää purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous tarkemmin yhdistyksen varojen käytöstä sääntöjen 2 §:n mukaisesti.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.