Toimintasuunnitelma 2024

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on vuonna 1906 perustettu Pirkanmaan maakunnan alueella toimiva kiinteistöyhdistys, joka kokoaa yhteen yli 3 300 taloyhtiöjäsentä. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tuottaa jäsenilleen neuvonta-, viestintä- ja koulutuspalveluita ja hoitaa myös kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon yhdessä 23:n muun alueellisen kiinteistöyhdistyksen kanssa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tekee alueellista yhteistyötä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa. 

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen sääntöjen mukaisesti sen jäsenenä voi olla asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Jäsenistö muodostuu lähes kokonaan rivi- ja kerrostalotyyppisistä asuinkiinteistöistä. Jäseninä on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia omistus- ja vuokratalokiinteistöjä. Jäsenmäärän osalta kiinteistöyhdistys tavoittelee kolmen prosentin nettokasvua toimintavuoden aikana. Uusien jäsenten hankintaa tehdään jatkuvalla jäsenmarkkinoinnilla. Olemassa olevien jäsenten pysyvyys puolestaan varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla olevilla palveluilla. Jäsenten tyytyväisyyttä ydinpalveluihin mitataan jäsentyytyväisyyskyselyllä. 

Toimisto, henkilöstö ja hallinto

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii omistamissaan toimistotiloissa Tampereen keskustassa osoitteessa Hallituskatu 11 C. Kiinteistöyhdistyksen toimisto palvelee jäseniään maanantaisin klo 9–14 ja tiistaista perjantaihin klo 9–15 välillä.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen 12–15 jäseninen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan nimeten avukseen työvaliokunnan sekä jaostot. Yhdistyksellä on edustus Suomen Kiinteistöliiton hallituksessa sekä toimikunnissa. 

Toimintaa ohjaa yhdistyksen vuosikokouksen vuonna 2023 hyväksymä strategia. Kiinteistöyhdistyksen edustajat ovat mukana myös Suomen Kiinteistöliiton strategiaprosessin päivitystyössä. 

Kiinteistöyhdistyksen jäseniä palvelee neljä päätoimista toimihenkilöä. Toimihenkilöiden ammatillista osaamista ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella sekä tiiviillä järjestön sisäisellä yhteydenpidolla ja vaihdolla.

Talous

Kiinteistöyhdistyksen toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla. Muita tuottoja kiinteistöyhdistys saa sijoitustoiminnasta, asiantuntijapalveluista ja alueyhteistyöstä. Tavoitteena on pitää jäsenyyden hinta/laatu -suhde houkuttelevana edullisilla jäsenmaksuilla. Vuoden 2024 jäsenmaksuja korotetaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 3 %. Talousarvio laaditaan siten, että varsinaisen toiminnan kulut voidaan kattaa varainhankinnalla. 

Kiinteistöyhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen varojen sijoitustoiminnasta yhdistyksen kokouksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti. Perusperiaatteena on, että sijoitustoiminnasta saatavia tuottoja käytetään yhdistystoiminnan rahoittamiseen, mutta jäsenmaksutuottoja ei käytetä sijoitustoimintaan. Sijoitustoiminnan varoja voidaan toimintavuoden aikana käyttää mm. taloyhtiöjäseniä hyödyttäviin tutkimushankkeisiin. Toimintavuonna selvitetään sijoitustoiminnan strategian päivitystarpeet. 

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii kiinteistönomistajien edunvalvojana ja kiinteistöalan vaikuttajana omalla toimialueellaan. Valtakunnallista ja kansainvälistä edunvalvontaa hoitaa keskusjärjestö Suomen Kiinteistöliitto. Vaikuttamishankkeissa alueelliset kiinteistöyhdistykset ja keskusjärjestö tekevät toisiaan tukevaa yhteistyötä.

Kiinteistöyhdistys tarjoaa asiantuntijuuttaan asumista koskeviin työryhmiin ja tuo esille ratkaisuehdotuksiaan kiinteistönomistajia koskevaan keskusteluun. Toimialueen kansanedustajiin, kuntapäättäjiin, virkamiesjohtoon ja mediaan kiinteistöyhdistys ylläpitää luottamuksellista keskusteluyhteyttä.

Vuoden lopulla valmistellaan vuoden 2025 kuntavaalivaikuttamista yhteistyössä keskusjärjestön ja alueellisten kiinteistöyhdistysten kanssa. 

Kiinteistöliitto Pirkanmaa on kannustaa kiinteistönomistajia energiatehokkuuteen nostaen esille esimerkkejä onnistuneista energiahankkeista ja niissä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Kiinteistöyhdistys seuraa aktiivisesti uusien energiaratkaisujen kehittämistä ja tarjoaa tutkittua ja kokemusperäistä tietoa jäsenilleen. Kiinteistönomistajia ohjataan toteuttamaan järkevästi mitoitettuja ja oikea-aikaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, erityisesti remonttien ja laitekannan uudistamisen yhteydessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaikutetaan kuntien keskitetyn lämmöntuotannon kustannustehokkaaseen vihreään siirtymään sekä toimitusvarmuuden ja energiariippumattomuuden turvaamiseen. Edellä mainittuja toimia toteutetaan mm. kumppanuudella Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa sekä yhteistyöllä Ekokumppanit Oy:n kanssa.

Asumiskustannusten kehitystä seurataan tuottamalla jäsenille tietoa tariffi- ja taksamuutoksista. Valtakunnallisessa Indeksitalo 2024 -vertailussa seurataan kahdeksan pirkanmaalaisen kunnan asumiskustannusten muutoksia. Vertailu mittaa kunnallisten palveluiden tehokkuutta ja kilpailukykyä ja taustoittaa syitä muutoksiin.

Rakennuskustannusten ja korkojen nousu sekä heikentynyt rahoituksen saatavuus korostavat suunnitelmallisuutta ja varautumista suuriin korjaushankkeisiin. Kiinteistöyhdistys viestii esimerkillisistä ratkaisuista ja käytännöistä, joilla kiinteistöjen asumisterveyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä on pystytty parantamaan.

Neuvonnan ja koulutuksen sekä viestinnän keinoin vaikutetaan hyvän hallintotavan kehittymiseen taloyhtiöissä. 

Kiinteistöyhdistys seuraa Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan toimivuutta ja osallistuu pysäköintipolitiikan päivitystyöhön. 

Rakentamislain uudistamisen myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset. Kiinteistöyhdistys vaikuttaa Tampereen kaupungin osalta tähän uudistusprosessiin.

Neuvontapalvelut

 Keväällä kasvaa perinteisesti taloyhtiöiden päätöksentekoa koskeva neuvonnan tarve. Usein toistuvia neuvontateemoja tulevat todennäköisesti edelleen olemaan sähköautojen latausinfran rakentamiseen, kosteusvauriokorjauksiin, energiaremontteihin sekä osakkeenomistajien muutostöihin liittyvät kysymykset. Ohjausta tarvittaneen myös taloyhtiöiden rahoitusjärjestelyihin ja varautumiseen.

Jäsenkiinteistöjen edustajat saavat kiinteistöalaa koskevia neuvontapalveluja kiinteistöyhdistyksen toimistosta sekä Suomen Kiinteistöliitosta. Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontapalvelut kattavat kiinteistöjä koskevan laki- hallinto-, talous- ja teknisen neuvonnan toimiston aukioloaikoina. Työsuhdeasioissa jäsenet saavat neuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:stä. Neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti puhelinneuvontana. Kiinteistöyhdistys panostaa neuvonnassa hyvään saatavuuteen ja neuvontapalveluiden omavaraisuuteen.

Suomen Kiinteistöliitto ylläpitää jäsenille valtakunnallisina palveluina lakineuvontaa (ma-to klo 9–15 ja pe 10 – 15), talous- ja veroneuvontaa (ma-to klo 9 – 12), korjaus- ja teknistä neuvontaa (ma–to klo 9 – 12) sekä energianeuvontaa ajanvarauksella. Kiinteistöliitto Pirkanmaa osallistuu valtakunnallisen korjaus- ja teknisen neuvonnan tuottamiseen Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen, Kiinteistöliitto Itä-Suomen ja Suomen Kiinteistöliiton kanssa.

Alueellisten kiinteistöyhdistysten käynnistämän Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hankkeen myötä avautuu vuoden alussa Ikääntyvien asumiseen liittyvä neuvontapalvelu.

Lisämaksullisina palveluina Kiinteistöliitto Pirkanmaa tarjoaa resurssien puitteissa hallinnollisia palveluja, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestysmuutosten laatimista ja asiantuntijapalvelua taloyhtiöiden kokouksissa. Jäsenten käytössä on myös Suomen Kiinteistöliiton lakiosaston lisämaksullinen lausuntopalvelu, jonka yhtenä asiantuntijana toimii Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies.

Neuvontapalvelut kohdennetaan taloyhtiöiden johdolle (hallitus ja isännöitsijä tai toimitusjohtaja) ja tarkastajille (tilin- ja toiminnantarkastajat). Palveluiden käyttö varmistetaan jäsennumerotarkistuksella. Palveluiden käyttöä helpotetaan markkinoimalla jäsenten käyttöön mobiilijäsenkorttia.

Viestintäpalvelut

Jäsentaloyhtiöille tuotetaan asumista ja kiinteistönpitoa koskevaa tietoa monikanavaisesti. Ajankohtaistietoa, tutkimustietoa ja kiinteistöalan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja välitetään kiinteistönomistajien käyttöön useita eri viestintäkanavia käyttäen. Perinteistä printtiviestintää täydentää nopea sähköinen viestintä ja sosiaalinen media.

Ajankohtaisviestinnän tärkein väline on noin kuukausittain ilmestyjä sähköinen uutiskirje. Siihen kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva juridiikkaa, hallintoa, taloutta ja teknisiä ratkaisuja koskeva tieto. Uutiskirje sisältää myös järjestöasiaa sekä koulutus- ja kurssitoiminnan kutsut. Uutiskirjepalvelun jakelua laajennetaan markkinoimalla sitä jäsentaloyhtiöiden kaikille hallitusten jäsenille. 

Kiinteistömedia Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenkiinteistöjen hallitusten puheenjohtajille jäsenyyteen liittyen. Jäsenillä on myös mahdollisuus lukea Kiinteistölehteä ja sen aiemmin ilmestyneitä numeroita näköislehtenä. Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Kiinteistöliitto Pirkanmaa julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä, jonka uusimmat numerot ovat luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä.

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsensivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, videoita, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Jäsensivustojen käyttöönottoa suositellaan ja markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallinnon luottamushenkilöille. 

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu, joka tarjoaa valmiin alustan taloyhtiön omiksi kotisivuiksi. Palvelun voi ottaa käyttöön jäsensivuilta.

Kiinteistöalan asiantuntijajärjestönä kiinteistöyhdistys antaa toimialueellaan lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, joita tarjotaan myös medialle. Kiinteistöalan yrityksille ja kuntapäättäjille kohdennettua sidosryhmäviestintää jatketaan uutiskirjeen välityksellä. Yhteisöpalvelukanavista on käytössä Facebook, Instagram, X ja LinkedIn.

Kiinteistöyhdistyksen tunnettuutta parannetaan laajalevikkisellä Taloyhtiö.Nyt -teemalehdellä, joka sisältää asiantuntija-artikkeleiden lisäksi tietoa järjestön toiminnasta ja palveluista. 

Koulutuspalvelut

Kiinteistöyhdistys järjestää jäsenilleen koulutustapahtumia sekä lähikoulutuksena, webinaareina että koulutustallenteina. 

Kevään koulutustapahtumiin kuuluu kolmiosainen hallinnon koulutuspaketti, joissa aineina on Hallitus Hallitus ja asumisen arki, Hallituksen talouskurssi sekä Onnistunut yhtiökokous. Koulutuksiin sisältyy myös osiot hallitusammattilaisen käytöstä hallinnon apuna ja yhtiöjärjestyksen merkityksestä ja muuttamisesta. Kevääseen sisältyy myös Hallituksen iltakoulu -kiertue Lempäälässä sekä loppukevään ekskursio. 

Syksyyn ajoittuu pitkät perinteet omaava talousarvio-ohjeistusta esittelevä koulutus. Lokakuulla toteutettavaan kaikille avoimeen Pirkanmaan taloyhtiöpäivään valikoidaan ajankohtaisia tietoisku- ja seminaariaiheita hallitusten jäsenille sekä ammatti-isännöitsijöille. 

Kiinteistöyhdistyksen järjestämän koulutuksen lisäksi jäsenille on tarjolla useita Kiinteistöliiton koulutuswebinaareja keväällä ja syksyllä. Koulutustarjontaa täydentää jäsensivuilla oleva verkkokurssitarjonta. Verkkokurssit toimivat sekä perehdyttämisenä tai kertauksena taloyhtiön luottamustehtäviin. Suosittuja HTHJ - Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen, HTHJPLUS - Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä, Toiminnantarkastuksen perusteet –verkkokursseja voi opiskella jäsensivuilla ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokurssitarjontaa täydentävät myös Taloyhtiön pelastussuunnitelma ja Isännöinnin ostaminen -kurssit. Jäsensivuilta löytyy myös koulutusvideoita ja -oppaita sekä jo pidettyjen koulutuswebinaarien tallenteita.

Kiinteistöyhdistys tekee koulutusyhteistyötä Kiinkon ja muiden kiinteistöalan sidosryhmien kanssa Pirkanmaalla järjestettävien tapahtumien osalta. 

Työnantajapalvelut

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii alueellisena kiinteistöalan työnantajajärjestönä kuuluen jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työnantajajäseneksi ilmoittautuneen kiinteistön työnantajajäsenpalvelut. Työnantajajäseniksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt ovat oikeutettuja työsuhteita koskeviin neuvontapalveluihin. 

Muu toiminta

Ympäristöministeriön ja alueellisten kiinteistöyhdistysten toteuttama Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hanke käynnistyy vuoden alussa jatkuen vuoden 2025 loppuun. Alueelliset kiinteistöyhdistykset osallistuvat myös hankerahoitukseen. Hanke työllistää järjestön palvelukseen yhden päätoimisen henkilön hankkeen ajaksi. 

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry jatkaa yhteistyötä Rakentamisen ja asumisen energianeuvonnan (Rane) sekä Ekokumppanit Oy:n kanssa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on myös sitoutunut yhteistyöhön Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman Biodiversity Interventions for Wellbeing (BIWE) -hankkeen kanssa. Lisäksi vuonna 2023 alkanut sidosryhmäyhteistyö vihreää siirtymää edistävässä REC4EU-hankkeessa (Renewable Energy Communities for EU) jatkuu.

Lokakuussa jo neljättä kertaa järjestettävä Pirkanmaan Taloyhtiöpäivä toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n kanssa. Tapahtuma sisältää koulutuksellisten sisältöjen lisäksi laajan kiinteistöalan yrityksistä koostuvan näyttelyn. Tapahtuman taloudellinen vastuu on PKY-palvelu Oy:llä. 

Toimintavuoden aikana kiinteistöyhdistys hakee ehdotuksia taloyhtiömaailman positiivisiksi ilmiöiksi Pirkanmaan toimialueeltaan. Tehdyistä ehdotuksista Kiinteistöliitto Pirkanmaa palkitsee Vuoden korjaushankkeen sekä Vuoden taloyhtiöpuheenjohtajan Pirkanmaalta. Palkittavat positiiviset ilmiöt julkistetaan Pirkanmaan Taloyhtiöpäivässä.

PKY-palvelu Oy

PKY-palvelu Oy on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka kustantaa Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä. Lehteä jaetaan jäsenjakelun lisäksi potentiaalisille jäsentaloyhtiöille sekä yhdistyksen sidosryhmien edustajille. Lehden jakelu on yli 5.000 kappaletta.

PKY-palvelu Oy kustantaa syksyllä myös laajalevikkisen Taloyhtiö.Nyt -teemalehden, joka markkinoi syksyn taloyhtiötapahtumaa. Yhtiö vastaa taloudellisesti lokakuussa järjestettävästä Pirkanmaan taloyhtiöpäivästä. PKY-palvelun toimialaan kuuluvat myös kiinteistöalan asiantuntijapalvelut.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.