TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on vuonna 1906 perustettu Pirkanmaan maakunnan alueella toimiva kiinteistöyhdistys, joka kokoaa yhteen yli 2900 kiinteistönomistajajäsentä. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tuottaa jäsenilleen neuvonta-, viestintä- ja koulutuspalveluita ja hoitaa myös kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon yhdessä 23:n muun alueellisen yhdistyksen kanssa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tekee alueellista yhteistyötä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen jäsenistö koostuu lähes kokonaan rivi- ja kerrostalotyyppisistä asuinkiinteistöistä. Jäseninä on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia omistus- ja vuokratalokiinteistöjä. Jäsenten pysyvyys ja uusien jäsenten hankinta varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla palvelulla sekä aktiivisella jäsenyyden markkinoinnilla. Jäsenyyden kasvutavoitteena pidetään noin 3 prosentin nettokasvua. Jäsentyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti tehtävillä kyselyillä.  

Toimisto, henkilöstö ja hallinto

Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa Hallituskatu 11:ssa. Kiinteistöyhdistyksen toimisto palvelee jäseniään arkisin klo 9 – 15 välisinä aikoina. Toimistossa jäsenpalveluita tuottaa neljä päätoimista toimihenkilöä. 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen 12 – 15 jäseninen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan nimeten avukseen työvaliokunnan sekä jaostot. Yhdistyksellä on edustus Suomen Kiinteistöliiton hallituksessa sekä toimikunnissa.

Talous

Kiinteistöyhdistyksen toiminta perustuu jäseniltä perittäviin jäsenmaksuihin. Tämän lisäksi yhdistys saa tuottoja asiantuntijapalveluistaan. Tavoitteena on pitää jäsenyyden hinta/laatu -suhde houkuttelevana edullisilla jäsenmaksuilla. Kiinteistöyhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen varojen sijoitustoiminnasta yhdistyksen kokouksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti. Perusperiaatteena on, että sijoitustoiminnasta saatavia tuottoja käytetään yhdistystoiminnan rahoittamiseen, mutta jäsenmaksutuottoja ei käytetä sijoitustoimintaan.

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii kiinteistönomistajien edunvalvojana ja kiinteistöalan vaikuttajana omalla toimialueellaan. Valtakunnallista ja kansainvälistä edunvalvontaa hoitaa keskusjärjestö Suomen Kiinteistöliitto.

Alueellisessa vaikuttamisessa kiinteistöyhdistys keskittyy asuinkiinteistöjä koskeviin teemoihin. Näistä keskeisimpiä ovat asumiskustannusten kehitys, asuinrakennusten suunnitelmallinen ja energiatehokas korjausrakentaminen ja asumisterveyden, -viihtyisyyden ja -turvallisuuden edistäminen. Kiinteistöyhdistys toimii myös hyvän hallinto- ja viestintätavan edistämiseksi taloyhtiöissä.

Kiinteistöyhdistys viestii tavoitteistaan selkeästi ja perustellusti tuoden esille ratkaisuehdotuksiaan. Kiinteistöyhdistys myös tarjoaa asiantuntijuuttaan asumista koskeviin työryhmiin ja ottaa aktiivisesti ja aloitteellisesti osaa kiinteistönomistajia koskevaan keskusteluun. Toimialueen kansanedustajiin, kuntapäättäjiin, virkamiesjohtoon ja mediaan kiinteistöyhdistys ylläpitää luottamuksellista keskusteluyhteyttä.

Neuvontapalvelut

 Jäsenkiinteistöjen edustajat saavat kiinteistöalaa koskevia neuvontapalveluja kiinteistöyhdistyksen toimistosta sekä Suomen Kiinteistöliitosta. Neuvontapalvelut kattavat kiinteistöjä koskevan laki-, hallinto-, talous-, työsuhde ja teknisen neuvonnan. Neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti puhelinneuvontana.

Kiinteistöyhdistyksen omaa lakineuvontaa täydentää paikallinen yhteistyösopimus kahden Tampereella toimivan asianajotoimiston kanssa. Jäsenistön käytössä on myös Kiinteistöliiton ylläpitämä talous- ja veroneuvonta neljänä iltapäivänä viikossa sekä korjaus- ja tekninen neuvonta kahtena päivänä viikossa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa vastaa yhdessä Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa valtakunnallisen korjaus- ja teknisen neuvonnan tuottamisesta Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksille.

Lisämaksullisina palveluina Kiinteistöliitto Pirkanmaa tarjoaa teknisiä asiantuntijapalveluita sekä hallintopalveluita, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestysmuutosten laatimista ja asiantuntijapalvelua taloyhtiöiden kokouksissa. Jäsenten käytössä on myös Suomen Kiinteistöliiton lakiosaston lisämaksullinen lausuntopalvelu, jonka yhtenä asiantuntijana toimii Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies.

Neuvontapalvelut kohdennetaan taloyhtiöiden johdolle (hallitus ja isännöitsijä tai toimitusjohtaja) ja tarkastajille (tilin- ja toiminnantarkastajat). Palveluiden käyttö varmistetaan jäsennumerotarkistuksella. Palveluiden käyttöä helpotetaan markkinoimalla jäsenten käyttöön mobiilijäsenkorttia.

Viestintäpalvelut

Kiinteistöyhdistys viestittää jäsenilleen asumista ja kiinteistöalaa koskevaa ajankohtaista tietoa, hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä hyödyllisiä työkaluja. Jäsenviestintä tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti, mutta myös painettujen viestimien välityksellä. Viestintää toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa.

Jäsenille lähetetään noin kuukausittain sähköinen, uutiskirje -tyyppinen jäsentiedote, johon kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva laki-, hallinto-, talous-, työsuhde- ja tekninen tieto. Jäsentiedote sisältää myös järjestöasiaa sekä koulutus- ja kurssitoiminnan kutsut. Sähköisen jäsentiedotteen kattavuutta laajennetaan edelleen jäsentaloyhtiöiden hallitusten jäsenille.

Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenkiinteistöjen hallitusten puheenjohtajille jäsenyyteen liittyen. Lehdestä julkaistaan myös näköislehti, jonka 10 viimeistä numeroa ovat jäsensivuille kirjautuneiden vapaasti luettavissa. Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Kiinteistöyhdistys julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä, jonka uusin numero on luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä yhdistyksen kotisivuilla. Vuonna 2020 toteutetaan laaja lehden lukijatutkimus.

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsensivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Jäsensivustojen käyttöönottoa suositellaan ja markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallinnon luottamushenkilöille.  

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu. Palvelua tullaan uudistamaan vuoden 2020 aikana.

Ulkoisen viestinnän osalta yhdistys pitää yllä hyviä yhteyksiä mediaan. Alueellisena kiinteistöalan asiantuntijana yhdistys antaa lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita. Yhdistys aloittaa myös sidosryhmäviestinnän ottamalla käyttöön sidosryhmille kohdennetun uutiskirjeen. Yhteisöpalvelukanavista käytössä ovat Facebook- ja Twitter.

Koulutuspalvelut

Kiinteistöyhdistys järjestää jäsenilleen koulutustapahtumia, jotka ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Kevään koulutusten sisältöjä ovat hallitustoiminnan valmiuksien koulutus ja hyvä hallintotapa, taloyhtiöiden pihasuunnittelu, uudistuvat jätehuoltomääräykset sekä kaukolämpöenergia nyt ja tulevaisuudessa. Keväällä järjestetään messumatka myös Helsinkiin Taloyhtiötapahtumaan. Syksyn koulutusohjelmaan kuuluvat Hallituksen iltakoulu -tapahtuma Mäntässä ja perinteinen ajankohtaisaamu ammattilaisille. Syyskuulla toteutetaan Tampereella oma taloyhtiötapahtuma, jonka yhteyteen liittyy koulutusseminaariosuus. Koulutustapahtumia kehitetään vuorovaikutteiseen ja jäsenistön verkottumista edistävään muotoon. Toimintavuoden aikana kokeillaan uutena koulutusmuotona myös webinaari -koulutusta.

Koulutustapahtumia täydentää verkkokurssien tarjonta. Jäsenyyteen liittyen taloyhtiöiden hallitukset voivat opiskella suosittuja HTHJ (hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen), Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä ja Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokursseja. Verkkokurssit toimivat sekä perehdyttämisenä tai kertauksena taloyhtiön luottamustehtäviin. Verkkokurssiopiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhdistys on myös tiiviissä koulutusyhteistyössä Kiinkon kanssa, erityisesti Pirkanmaalla järjestettävien tapahtumien osalta.

Työnantajapalvelut

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii alueellisena kiinteistöalan työnantajajärjestönä kuuluen jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työnantajajäseneksi ilmoittautuneen kiinteistön työnantajajäsenpalvelut. Työnantajajäseniksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt ovat oikeutettuja työsuhteita koskeviin neuvontapalveluihin.

Muu toiminta

Kiinteistöyhdistys osallistuu vuoden alussa Tampereen Messut Oy:n ASTA Rakentaja 2020 -messutapahtumaan sen ammattilaispäivänä. Yhdistys on mukana muiden paikallisten järjestöjen kanssa rakentamisen ja energian neuvontapisteessä. Kiinteistöyhdistys järjestää syksyllä Tampereella oman Taloyhtiötapahtuman yhteistyössä Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n kanssa. Yhdistys voi käyttää sijoitustoiminnan varoja mahdollisiin toimintavuoden aikana käynnistettäviin taloyhtiöjäseniä hyödyttäviin tutkimushankkeisiin.

PKY-palvelu Oy

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry omistaa PKY-palvelu Oy:n, joka kustantaa Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä. Jäsenjakelun lisäksi lehteä lähetetään vielä kiinteistöyhdistykseen järjestäytymättömille taloyhtiöille sekä yhdistyksen sidosryhmien edustajille. Yhdistys julkaisee myös PKY-palvelu Oy:n kustantamana Taloyhtiö.Nyt -teemalehden, joka ilmestyy ennen syksyn taloyhtiötapahtumaa. Lehden kustannustoiminnan lisäksi PKY-palvelun toimialaan kuuluvat kiinteistöalan asiantuntijapalvelut.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.