TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on vuonna 1906 perustettu Pirkanmaan maakunnan alueella toimiva kiinteistöyhdistys, joka kokoaa yhteen yli 3 000 kiinteistönomistajajäsentä. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tuottaa jäsenilleen neuvonta-, viestintä- ja koulutuspalveluita ja hoitaa myös kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon yhdessä 23:n muun alueellisen kiinteistöyhdistyksen kanssa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tekee alueellista yhteistyötä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenenä voi olla asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Jäsenistö koostuu lähes kokonaan rivi- ja kerrostalotyyppisistä asuinkiinteistöistä. Jäseninä on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia omistus- ja vuokratalokiinteistöjä. Jäsenmäärän osalta tavoitteena on edelleen noin sadan nettojäsenen kasvu toimintavuoden aikana. Uusien jäsenten hankintaa tehdään aktiivisella jäsenmarkkinoinnilla. Olemassa olevien jäsenten pysyvyyttä puolestaan varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla olevilla palveluilla. Palveluiden laatua ja jäsentyytyväisyyttä mitataan vuonna 2021 valtakunnallisella jäsentyytyväisyyskyselyllä.

Toimisto, henkilöstö ja hallinto

Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa osoitteessa Hallituskatu 11. Toimitalokiinteistön laaja talotekninen korjaushanke ajoittunee toimintavuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Korjaushankkeen aikana toimiston henkilökunta palvelee jäseniään etätöitä tekemällä. Kiinteistöyhdistyksen toimisto palvelee jäseniään arkisin klo 9 – 15 välisinä aikoina. Toimistossa jäsenpalveluita tuottaa neljä päätoimista toimihenkilöä. Koronaepidemian takia henkilöstö varautuu palvelemaan osittain etätöitä tekemällä.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen 12 – 15 jäseninen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan nimeten avukseen työvaliokunnan sekä jaostot. Yhdistyksellä on edustus Suomen Kiinteistöliiton hallituksessa sekä toimikunnissa.

Talous

Kiinteistöyhdistyksen toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla. Muita tuottoja kiinteistöyhdistys saa sijoitustoiminnasta, asiantuntijapalveluista ja alueyhteistyöstä. Tavoitteena on pitää jäsenyyden hinta/laatu -suhde houkuttelevana edullisilla jäsenmaksuilla. Vuodelle 2021 ei jäsenmaksuihin tule muutoksia.

Kiinteistöyhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen varojen sijoitustoiminnasta yhdistyksen kokouksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti. Perusperiaatteena on, että sijoitustoiminnasta saatavia tuottoja käytetään yhdistystoiminnan rahoittamiseen, mutta jäsenmaksutuottoja ei käytetä sijoitustoimintaan. Sijoitustoiminnan varoja voidaan toimintavuoden aikana käyttää taloyhtiöjäseniä hyödyttäviin tutkimushankkeisiin.

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii kiinteistönomistajien edunvalvojana ja kiinteistöalan vaikuttajana omalla toimialueellaan. Valtakunnallista ja kansainvälistä edunvalvontaa hoitaa keskusjärjestö Suomen Kiinteistöliitto.

Alueellisessa vaikuttamisessa kiinteistöyhdistys keskittyy asuinkiinteistöjä koskeviin teemoihin. Kiinteistöyhdistys nostaa kevään 2021 kuntavaalien yhteydessä esille asumiskustannuksiin, maapolitiikkaan ja energiatehokkuustavoitteisiin liittyviä kantojaan. Kuntavaalivaikuttamisessa tehdään yhteistyötä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa. Asumiskustannusten seurantaa tehdään vuosittaisella Indeksitalo -vertailulla, joka on Pirkanmaan osalta laajentunut jo kahdeksaan kuntaan. Kiinteistöyhdistys ottaa kantaa myös uudistuviin jätehuoltomääräyksiin.

Kiinteistöyhdistys korostaa korjausrakentamisen suunnitelmallisuutta ja tuo esille asumisterveydelle, -viihtyisyydelle ja -turvallisuudelle hyväksi havaittuja ratkaisuja ja käytäntöjä. Neuvonnassa ja koulutuksessa vaikutetaan myös taloyhtiöiden hyvän hallinto- ja viestintätavan edistämiseen.

Kiinteistöyhdistys viestii tavoitteistaan selkeästi ja perustellusti tuoden esille ratkaisuehdotuksiaan. Kiinteistöyhdistys myös tarjoaa asiantuntijuuttaan asumista koskeviin työryhmiin ja ottaa aktiivisesti ja aloitteellisesti osaa kiinteistönomistajia koskevaan keskusteluun. Toimialueen kansanedustajiin, kuntapäättäjiin, virkamies-johtoon ja mediaan kiinteistöyhdistys ylläpitää luottamuksellista keskusteluyhteyttä.

Neuvontapalvelut

Jäsenkiinteistöjen edustajat saavat kiinteistöalaa koskevia neuvontapalveluja kiinteistöyhdistyksen toimistosta sekä Suomen Kiinteistöliitosta. Neuvontapalvelut kattavat kiinteistöjä koskevan laki-, hallinto-, talous-, työ-suhde ja teknisen neuvonnan. Neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti puhelinneuvontana. Kiinteistöyhdistys panostaa neuvonnassa lyhyisiin vasteaikoihin ja neuvontapalveluiden omavaraisuuteen.

Kiinteistöyhdistyksen omaa lakineuvontaa täydentää paikallinen yhteistyösopimus kahden Tampereella toimivan asianajotoimiston kanssa. Jäsenistön käytössä on myös Kiinteistöliiton ylläpitämä talous- ja veroneuvonta neljänä aamupäivänä viikossa sekä korjaus- ja tekninen neuvonta kahtena päivänä viikossa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa tuottaa yhdessä Suomen Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa valtakunnallista korjaus- ja teknistä neuvontaa kaikille Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksille.

Lisämaksullisina palveluina Kiinteistöliitto Pirkanmaa tarjoaa teknisiä asiantuntijapalveluita sekä hallintopalveluita, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestysmuutosten laatimista ja asiantuntijapalvelua taloyhtiöiden kokouksissa. Jäsenten käytössä on myös Suomen Kiinteistöliiton lakiosaston lisämaksullinen lausuntopalvelu, jonka yhtenä asiantuntijana toimii Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies.

Neuvontapalvelut kohdennetaan taloyhtiöiden johdolle (hallitus ja isännöitsijä tai toimitusjohtaja) ja tarkastajille (tilin- ja toiminnantarkastajat). Palveluiden käyttö varmistetaan jäsennumerotarkistuksella. Palveluiden käyttöä helpotetaan markkinoimalla jäsenten käyttöön mobiilijäsenkorttia.

Viestintäpalvelut

Kiinteistöyhdistys käyttää viestinnässään useita kanavia. Viestintää toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa. Viestinnän välityksellä jäseniä informoidaan kiinteistöalaa koskevasta ajankohtaistiedosta, hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.

Jäsenille lähetetään noin kuukausittain sähköinen jäsentiedote-uutiskirje, johon kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva juridiikkaa, hallintoa, taloutta ja teknisinä ratkaisuja koskeva tieto. Jäsentiedote sisältää myös järjestöasiaa sekä koulutus- ja kurssitoiminnan kutsut. Sähköisen jäsentiedotteen kattavuutta laajennetaan edelleen markkinoimalla palvelua jäsentaloyhtiöiden hallitusten jäsenille.

Kiinteistömedia Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenkiinteistöjen hallitusten puheenjohtajille jäsenyyteen liittyen. Lehden uusimpien numeroiden näköislehdet ovat jäsensivuille kirjautuneiden vapaasti luettavissa. Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Kiinteistöyhdistys julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä, jonka uusin numero on luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä.

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsensivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, videoita, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Jäsensivustojen käyttöönottoa suositellaan ja markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallinnon luottamushenkilöille.

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu, joka tarjoaa valmiin alustan taloyhtiön omiksi kotisivuiksi.

Ulkoisen viestinnän osalta yhdistys pitää yllä hyviä yhteyksiä mediaan. Alueellisena kiinteistöalan asiantuntijana yhdistys antaa lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita. Sidosryhmäviestintää jatketaan uutiskirjeen muodossa kiinteistöalan yrityksille ja kuntapäättäjille. Yhteisöpalvelukanavista käytössä ovat Facebook ja Twitter.

Koulutuspalvelut

Kiinteistöyhdistys järjestää jäsenilleen koulutustapahtumia, jotka ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Koulutus-tapahtumia järjestetään ainakin alkuvuonna webinaareina ja sähköisinä kokouksina koronaepidemian takia. Mikäli tilanne sallii, jatketaan yleisötapahtumien järjestämistä syksyllä. Uutena palveluna kokeillaan myös tiiviiden koulutuksellisten YouTube -videoiden tuottamista.

Kevään koulutuksiin sisältyy mm. yhtiökokouksia, taloyhtiön taloudenpitoa, katujen kunnossapitovastuita ja märkätilojen kunnossapitoa käsittelevät webinaarit sekä vuorovaikutteinen hallituksen kyselytunti. Syksyllä järjestetään messumatka Taloyhtiö 2021 -tapahtumaan Helsinkiin. Syksyn koulutusteemoja ovat myös ajankohtaisaamu ammattilaisille sekä hallituksen iltakoulu. Helsingissä lokakuussa järjestettävään Kiinteistömessut 2021 -tapahtumaan järjestetään myös messumatka.

Koulutustapahtumia täydentää verkkokurssien tarjonta. Jäsenyyteen liittyen taloyhtiöiden hallitukset voivat opiskella suosittuja HTHJ (hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen), Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä ja Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokursseja. Verkkokurssit toimivat sekä perehdyttämisenä tai kertauksena taloyhtiön luottamustehtäviin. Verkkokurssiopiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

Kiinteistöyhdistys tekee myös tiivistä koulutusyhteistyötä Kiinkon kanssa erityisesti Pirkanmaalla järjestettävien tapahtumien osalta.

Työnantajapalvelut

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii alueellisena kiinteistöalan työnantajajärjestönä kuuluen jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työnantajajäseneksi ilmoittautuneen kiinteistön työnantajajäsenpalvelut. Työnantajajäseniksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt ovat oikeutettuja työsuhteita koskeviin neuvontapalveluihin.

Muu toiminta

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry toimii yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n kanssa Rane- ja KARE -projekteissa sekä mahdollisesti käynnistettävässä CitizEn -hankkeessa.

Lokakuussa kiinteistöyhdistys järjestää yhteistyössä Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n kanssa Taloyhtiö 2021 Tampere -tapahtuman. Tampere-taloon sijoittuva taloyhtiötapahtuma tavoittelee noin 60 näytteilleasettajaa ja 300 – 500 kävijää.

PKY-palvelu Oy

PKY-palvelu Oy on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka kustantaa Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä. Lehteä jaetaan jäsenjakelun lisäksi potentiaalisille jäsentaloyhtiöille sekä yhdistyksen sidosryhmien edustajille. Vuonna 2021 kiinteistöyhdistys julkaisee PKY-palvelu Oy:n kustantamana Taloyhtiö. Nyt -teemalehden, joka markkinoi syksyn taloyhtiötapahtumaa. Lehtien kustannustoiminnan lisäksi PKY-palvelun toimialaan kuuluvat kiinteistöalan asiantuntijapalvelut.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.