Toimintasuunnitelma 2023

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry 

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on vuonna 1906 perustettu Pirkanmaan maakunnan alueella toimiva kiinteistöyhdistys, joka kokoaa yhteen yli 3 200 taloyhtiöjäsentä. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tuottaa jäsenilleen neuvonta-, viestintä- ja koulutuspalveluita ja hoitaa myös kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon yhdessä 23:n muun alueellisen kiinteistöyhdistyksen kanssa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tekee alueellista yhteistyötä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen sääntöjen mukaisesti sen jäsenenä voi olla asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Jäsenistö muodostuu lähes kokonaan rivi- ja kerrostalotyyppisistä asuinkiinteistöistä. Jäseninä on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia omistus- ja vuokratalokiinteistöjä. Jäsenmäärän osalta kiinteistöyhdistys tavoittelee noin kolmen prosentin nettokasvua toimintavuoden aikana. Uusien jäsenten hankintaa tehdään jatkuvalla jäsenmarkkinoinnilla. Olemassa olevien jäsenten pysyvyys puolestaan varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla olevilla palveluilla. Jäsenten tyytyväisyyttä ydinpalveluihin mitataan jäsentyytyväisyyskyselyllä.

Toimisto, henkilöstö ja hallinto

Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimitalokiinteistön laaja talotekninen korjaushanke valmistuu vuodenvaihteessa 2022–2023. Väistötiloissa toiminut toimisto palaa heti vuodenvaihteen jälkeen takaisin omistamiinsa toimitiloihin, jotka sijaitsevat Tampereen keskustassa osoitteessa Hallituskatu 11. Kiinteistöyhdistyksen toimisto palvelee jäseniään maanantaisin klo 9–14 ja tiistaista perjantaihin klo 9–15 välillä.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen 12–15 jäseninen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan nimeten avukseen työvaliokunnan sekä jaostot. Yhdistyksellä on edustus Suomen Kiinteistöliiton hallituksessa sekä toimikunnissa.

Vuonna 2022 käynnistetty kiinteistöyhdistyksen toimintastrategian päivitys esitetään vahvistettavaksi kevään vuosikokouksessa. Strategian laatiminen integroituu Suomen Kiinteistöliiton samanaikaiseen strategiapäivitykseen.

Talous

Kiinteistöyhdistyksen toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla. Muita tuottoja kiinteistöyhdistys saa sijoitustoiminnasta, asiantuntijapalveluista ja alueyhteistyöstä. Tavoitteena on pitää jäsenyyden hinta/laatu -suhde houkuttelevana edullisilla jäsenmaksuilla. Vuonna 2023 jäsenmaksut säilyvät edellisvuoden suuruisina. Talousarvio laaditaan siten, että varsinaisen toiminnan kulut voidaan kattaa varainhankinnalla.

Kiinteistöyhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen varojen sijoitustoiminnasta yhdistyksen kokouksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti. Perusperiaatteena on, että sijoitustoiminnasta saatavia tuottoja käytetään yhdistystoiminnan rahoittamiseen, mutta jäsenmaksutuottoja ei käytetä sijoitustoimintaan. Sijoitustoiminnan varoja voidaan toimintavuoden aikana käyttää mm. taloyhtiöjäseniä hyödyttäviin tutkimushankkeisiin.

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii kiinteistönomistajien edunvalvojana ja kiinteistöalan vaikuttajana omalla toimialueellaan. Valtakunnallista ja kansainvälistä edunvalvontaa hoitaa keskusjärjestö Suomen Kiinteistöliitto. Vaikuttamishankkeissa alueelliset kiinteistöyhdistykset ja keskusjärjestö tekevät toisiaan tukevaa yhteistyötä.

Kiinteistöyhdistys myös tarjoaa asiantuntijuuttaan asumista koskeviin työryhmiin ja tuo esille ratkaisuehdotuksiaan kiinteistönomistajia koskevaan keskusteluun. Toimialueen kansanedustajiin, kuntapäättäjiin, virkamiesjohtoon ja mediaan kiinteistöyhdistys ylläpitää luottamuksellista keskusteluyhteyttä.

Kevään eduskuntavaalien alla nostetaan esille kiinteistönomistajille tärkeitä aiheita, kuten asumis- ja energiakustannusten nousu, asumisen ja rakentamisen verotus, asumisen tuet sekä kiinteistöjen korjausrahoitukseen liittyvät ongelmat.   

Kiinteistöliitto Pirkanmaa kannustaa muutoinkin kiinteistönomistajia energiatehokkuuteen nostaen esille esimerkkejä onnistuneista energiahankkeista ja niissä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Kiinteistöyhdistys seuraa aktiivisesti uusien energiaratkaisujen kehittämistä ja tarjoaa tutkittua ja kokemusperäistä tietoa jäsenilleen. Kiinteistönomistajia ohjataan toteuttamaan järkevästi mitoitettuja ja oikea-aikaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, erityisesti remonttien ja laitekannan uudistamisen yhteydessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaikutetaan kuntien keskitetyn lämmöntuotannon kustannustehokkaaseen vihreään siirtymään sekä toimitusvarmuuden ja energiariippumattomuuden turvaamiseen.

Kiinteistöyhdistys seuraa jatkuvasti asumiskustannusten kehitystä tuottaen jäsenilleen tietoa tariffi- ja taksamuutoksista. Syksyllä julkaistavassa Indeksitalo 2023 -selvityksessä vertaillaan asumiskustannusten muutosta ja maksurasitusta kahdeksassa eri Pirkanmaan kunnassa. Vertailulla mitataan kunnallisten palveluiden tehokkuutta ja kilpailukykyä.

Korjausrakentamisen suunnitelmallisuus korostuu olosuhteissa, joissa rakennuskustannukset ovat nousussa ja korjausten rahoittaminen on vaikeutunut. Kiinteistöyhdistys viestii esimerkillisistä ratkaisuista ja käytännöistä, joilla kiinteistöjen asumisterveyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä on pystytty parantamaan.

Neuvonnan ja koulutuksen keinoin vaikutetaan hyvän hallintotavan kehittymiseen taloyhtiöissä.  

Kiinteistöyhdistys seuraa myös Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan uudistusten toimivuutta.

Neuvontapalvelut

Kevään 2023 aikana lakineuvonnan tarvetta esiintynee yhtiökokouksien pitämistä koskevien uudistuneiden säännösten käyttöönotossa. Toimintavuoden aikana neuvonnan muita keskeisiä aiheita tulevat todennäköisesti edelleen olemaan sähköautojen latausinfran rakentamista ja kosteusvauriokorjauksia koskevat ongelmat.

Jäsenkiinteistöjen edustajat saavat kiinteistöalaa koskevia neuvontapalveluja kiinteistöyhdistyksen toimistosta sekä Suomen Kiinteistöliitosta. Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontapalvelut kattavat kiinteistöjä koskevan laki- hallinto-, talous- ja teknisen neuvonnan toimiston aukioloaikoina. Työsuhdeasioissa jäsenet saavat neuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:stä. Neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti puhelinneuvontana. Kiinteistöyhdistys panostaa neuvonnassa hyvään saatavuuteen ja neuvontapalveluiden omavaraisuuteen.

Suomen Kiinteistöliitto ylläpitää jäsenille valtakunnallisina palveluina lakineuvontaa (ma-to klo 9–15 ja pe 10 – 15), talous- ja veroneuvontaa (ma-to klo 9 – 12), korjaus- ja teknistä neuvontaa (ti–to klo 9 – 12) sekä energianeuvontaa ajanvarauksella. Kiinteistöliitto Pirkanmaa osallistuu valtakunnallisen korjaus- ja teknisen neuvonnan tuottamiseen Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ja Suomen Kiinteistöliiton kanssa.  

Lisämaksullisina palveluina Kiinteistöliitto Pirkanmaa tarjoaa teknisiä asiantuntijapalveluita korjaushankkeiden ohjauksessa sekä hallinnollisia palveluja, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestysmuutosten laatimista ja asiantuntijapalvelua taloyhtiöiden kokouksissa. Jäsenten käytössä on myös Suomen Kiinteistöliiton lakiosaston lisämaksullinen lausuntopalvelu, jonka yhtenä asiantuntijana toimii Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies.

Neuvontapalvelut kohdennetaan taloyhtiöiden johdolle (hallitus ja isännöitsijä tai toimitusjohtaja) ja tarkastajille (tilin- ja toiminnantarkastajat). Palveluiden käyttö varmistetaan jäsennumerotarkistuksella. Palveluiden käyttöä helpotetaan markkinoimalla jäsenten käyttöön uudistunutta mobiilijäsenkorttia.

Neuvontaa antavien toimihenkilöiden ammatillista osaamista ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella sekä tiiviillä järjestön sisäisellä yhteydenpidolla ja vaihdolla.

Viestintäpalvelut

Energiakriisin myötä kiinteistönomistajien intressit energiansäästöön ovat kasvaneet. Kiinteistöyhdistys on kumppanina valtakunnallisessa Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa viestien nopeavaikutteisista ja tehokkaista energiansäästötoimenpiteistä. Mahdollisiin sähkökatkoksista johtuviin häiriötilanteisiin jaetaan myös ohjeistusta.

Jäsentaloyhtiöille tuotetaan asumista ja kiinteistönpitoa koskevaa tietoa monikanavaisesti. Ajankohtaistietoa, tutkimustietoa ja kiinteistöalan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja välitetään kiinteistönomistajien käyttöön aina sopivinta viestintäkanavaa käyttäen. Perinteistä printtiviestintää täydentää nopea sähköinen viestintä ja sosiaalinen media.

Ajankohtaisviestinnän tärkein väline on noin kuukausittain ilmestyjä sähköinen uutiskirje. Siihen kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva juridiikkaa, hallintoa, taloutta ja teknisiä ratkaisuja koskeva tieto. Uutiskirje sisältää myös järjestöasiaa sekä koulutus- ja kurssitoiminnan kutsut. Uutiskirjepalvelun kattavuutta parannetaan markkinoimalla sitä jäsentaloyhtiöiden kaikille hallitusten jäsenille.

Kiinteistömedia Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenkiinteistöjen hallitusten puheenjohtajille jäsenyyteen liittyen. Jäsenillä on myös mahdollisuus lukea Kiinteistölehteä ja sen aiemmin ilmestyneitä numeroita näköislehtenä. Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Kiinteistöliitto Pirkanmaa julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä, jonka uusin numero on luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä.

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsen

sivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, videoita, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Jäsensivustojen käyttöönottoa suositellaan ja markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallinnon luottamushenkilöille.

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu, joka tarjoaa valmiin alustan taloyhtiön omiksi kotisivuiksi. Palvelun voi ottaa käyttöön jäsensivuilta.

Kiinteistöalan asiantuntijajärjestönä kiinteistöyhdistys antaa toimialueellaan lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, joita tarjotaan myös medialle. Kiinteistöalan yrityksille ja kuntapäättäjille kohdennettua sidosryhmäviestintää jatketaan uutiskirjeen välityksellä. Yhteisöpalvelukanavista on käytössä Facebook, Instagram ja Twitter. Toimintavuoden aikana otetaan käyttöön myös LinkedIn.

Kiinteistöyhdistyksen tunnettuutta parannetaan laajalevikkisellä Taloyhtiö.Nyt -teemalehdellä, joka sisältää asiantuntija-artikkeleiden lisäksi tietoa järjestön toiminnasta ja palveluista.

Koulutuspalvelut

Kiinteistöyhdistys järjestää jäsenilleen koulutustapahtumia sekä lähikoulutuksena, webinaareina että koulutustallenteina.

Kevään koulutustapahtumiin kuuluu Mistä rahoitus korjauksiin -lähikoulutus sekä Ilmastoviisas taloyhtiö -tapahtuma, joka jakautuu ammattilaisiltapäivään ja hallitusten jäsenten koulutusiltaan. Muita kevään aiheita ovat Perusteet huoneiston ottamiselle yhtiön haltuun sekä Taloyhtiöiden korjaushankkeet ja niihin liittyvät vastuut koskeva koulutus. Taloyhtiöiden luottamushenkilöille järjestetään myös koulutusta hallitustehtäviin.

Syksyn koulutustapahtumia ovat perinteinen talousarvio-ohjeistusta esittelevä Ajankohtaisaamu ammattilaisille. Loka-marraskuun vaihteessa järjestetään jo kolmatta kertaa Pirkanmaan taloyhtiöpäivä, joka tarjoaa useita ajankohtaisia tietoiskuaiheita sekä koulutusseminaarin.

Kiinteistöyhdistyksen järjestämän koulutuksen lisäksi jäsenille on tarjolla useita Kiinteistöliiton koulutuswebinaareja keväällä ja syksyllä.

Koulutustarjontaa täydentää jäsensivuilla oleva verkkokurssitarjonta. Verkkokurssit toimivat sekä perehdyttämisenä tai kertauksena taloyhtiön luottamustehtäviin. Suosittuja HTHJ - Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen, HTHJPLUS - Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä, Toiminnantarkastuksen perusteet sekä Taloyhtiön pelastussuunnitelma –verkkokursseja voi opiskella jäsensivuilla ajasta ja paikasta riippumatta, Jäsensivuilta löytyy myös koulutusvideoita ja -oppaita sekä jo pidettyjen koulutuswebinaarien tallenteita.

Kiinteistöyhdistys tekee koulutusyhteistyötä Kiinkon kanssa Pirkanmaalla järjestettävien tapahtumien osalta.

Työnantajapalvelut

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii alueellisena kiinteistöalan työnantajajärjestönä kuuluen jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työnantajajäseneksi ilmoittautuneen kiinteistön työnantajajäsenpalvelut. Työnantajajäseniksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt ovat oikeutettuja työsuhteita koskeviin neuvontapalveluihin. Kiinteistöyhdistys päivittää vuoden aikana työnantajiksi ilmoittautuneiden jäsentensä rekisteritietoja.

Muu toiminta

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry jatkaa yhteistyötä Rakentamisen ja asumisen energianeuvonnan (Rane) sekä Ekokumppanit Oy:n kanssa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on myös sitoutunut yhteistyöhön Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman Biodiversity Interventions for Wellbeing (BIWE) -hankkeen kanssa.

Kiinteistöyhdistys järjestää yhteistyössä Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n kanssa Pirkanmaan taloyhtiöpäivä -tapahtuman, joka sisältää laajan kiinteistöalan yrityksistä koostuvan näyttelyn sekä koulutuksellista sisältöä.

PKY-palvelu Oy

PKY-palvelu Oy on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka kustantaa Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä. Lehteä jaetaan jäsenjakelun lisäksi potentiaalisille jäsentaloyhtiöille sekä yhdistyksen sidosryhmien edustajille.

PKY-palvelu Oy kustantaa vuonna 2023 myös laajalevikkisen Taloyhtiö.Nyt -teemalehden, joka markkinoi syksyn taloyhtiötapahtumaa. Yhtiö vastaa taloudellisesti lokakuussa järjestettävästä Pirkanmaan taloyhtiöpäivästä. PKY-palvelun toimialaan kuuluvat myös kiinteistöalan asiantuntijapalvelut.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.