HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2018

113. toimintavuosi

YLEISTÄ       

Itsenäisyyden juhlavuoden jälkeinen vuosi jää mieleen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ja talouden tasapainotuksen vuotena. Kohtalaisesta talouskehityksestä ja suhdannehuipusta huolimatta koko julkisen talouden alijäämää ei ihan vielä saatu kurottua umpeen. Hyvää oli kuitenkin se, että julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon supistui vuonna 2018 takaisin alle 60 prosenttiin.

Asuinrakentamisen kasvu jatkui voimakkaana 2018, kun mittarina käytetään valmistuneiden asuntojen lukumäärää, joka nousi runsaaseen 40000 asuntoon. Aloituksissa kasvu taittui suurin piirtein edellisvuoden lukemiin, arviolta 45000:een. Tämä oli viimeisen 30 vuoden vertailun yksi korkeimmista lukemista. Tampereella tehtiin kaikkien aikojen ennätys asuntotuotannossa kun kaupunkiin valmistui yli 3600 uutta asuntoa. Näistä 3070 oli kovan rahan uudistuotantoa, 433 kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja 105 ARA-rahoitteisia asumisoikeusasuntoja.

Vanhojen asuntojen keskihinnat nousivat ennakkoarvioiden mukaan hieman runsaan prosentin verran vuonna 2018, mikä oli edellisvuotista vauhtia. Pk-seudulla hintojen nousu oli miltei kolme prosenttia, mutta muualla Suomessa keskihinta edelleen hieman laski edellisvuodesta. Kaupunkien ja alueiden väliset kehityserot olivat edelleen merkittäviä. Pääkaupunkiseudullakin nousua oli käytännössä kaupunkikohtaisesti vain Helsingissä, sillä Espoossa ja Vantaalla nousu katkesi. Tampereella vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat peräti 4,6 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.

Asuntovuokrien nousu hienoisesti hidastui. Alustavan arvion (tammi-syyskuun tilastoaineisto) mukaan nousua oli keskimäärin noin 2,5 prosenttia. Pk-seudulla nousua oli lievästi enemmän kuin muualla Suomessa. Neljännesvuositilastojen mukaisella vertailulla Ara-vuokrat nousivat noin 2,6 prosenttia, ja markkinavuokrat hieman alle 2,5 prosenttia. Tampereella vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien vuosimuutos oli 1,9 prosenttia ja ARA-vuokra-asuntojen 1,7 prosenttia.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (KYKI) nousi vuonna 2018 edelleen varsin maltillisesti. Vuoden kolmannella neljänneksellä asuinkerrostalojen KYKI-indeksi nousi 1,7 % edellisvuodesta. Koko vuoden keskimääräinen nousu oli arviolta runsaat 1,5 prosenttia, jossa on hieman nousua edellisvuodesta. Indeksiä nostavia tekijöitä olivat sähkön ja lämmityksen sekä korjaamisen kallistuminen.                     

Asumiskustannusten nousuvauhti hidastui edellisvuoteen verrattuna. Tämä kävi ilmi syksyllä julkaistusta Kiinteistöliiton indeksitalo 2018 -vertailusta, joka tarkasteli 51 kaupungin ja kunnan taksoja ja veroja. Indeksitalovertailussa oli mukana seitsemän kuntaa Pirkanmaalta. Kaikissa näissä kunnissa kiinteistöverot sekä jätehuollon kokonaiskustannukset pysyivät ennallaan edellisvuodesta. Pirkanmaalla asumiskustannuksia nostivat lämmitysenergia, vesimaksut ja kiinteistösähkö.

Viranomaisten kiinteistöveron uudistushanke oli alustavien luonnosten osalta lausuntokierroksella syyskuussa. Kriittisen lausuntokierroksen jälkeen Sipilän hallitus kuitenkin palautti hankkeen jatkovalmisteluun. Samalla hankkeeseen otettiin lisäaikaa niin, että verotusarvojen uudistus ja uudet veroprosentit voidaan päättää yhdellä kertaa vuonna 2021. Voimaan uusi järjestelmä voisi tulla hankkeen suunnitelman mukaan vuodesta 2022 lähtien.

Toukokuun alusta alkaen tuli voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus, jossa täsmennettiin vaatimuksia rekisteritietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Kevään aikana taloyhtiöissä valmistauduttiin säännösten voimaantuloon tarkistamalla asukkaiden ja osakkaiden tietojen käsittelyprosesseja.

Vuoden aikana valmisteltiin asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen ja sähköisen huoneistotietojärjestelmän säännöksiä, joiden molempien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019. Paperisista asunto-osakkeista tullaan luopumaan perustettavien taloyhtiöiden osalta jo vuoden 2019 alusta alkaen.

Alueelliset kiinteistöyhdistykset kokosivat syksyllä tilastoa tupakointikieltoja hakeneista taloyhtiöistä. Valtakunnallisesti vain alle 200 taloyhtiötä oli hakenut kieltoa. Tampereen seudun tilanne myötäili valtakunnan tilastoa, sillä kieltoja oli haettu vain muutamia. 

YHDISTYSTOIMINTA

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on Pirkanmaan alueella toimiva alueellinen kiinteistöyhdistys, joka kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Suomen Kiinteistöliitto ry:hyn. Yhdistyksen jäsenenä on yli 2.800 pirkanmaalaista taloyhtiötä, jotka koostuvat pääasiassa kerros- ja rivitaloista. Jäsenistöön kuuluu asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia kiinteistöjä sekä omistus- ja vuokrataloja. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on jäsenmäärältään toiseksi suurin Kiinteistöliiton 23:sta alueellisesta kiinteistöyhdistyksestä. Yhdistyksen ydinpalveluita ovat asiantuntija-, viestintä- ja koulutuspalvelut jäsenistölleen.

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ja Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa sopivat alueellisen yhteistyön jatkamisesta päivittämällä yhteistyösopimusta. Yhteistyötä laajennettiin molempien yhdistysten kasvaneiden resurssien mukaisesti. Yhteistyösopimuksen perusteella Pirkanmaan toimisto järjestää kaikki peruspalvelut Etelä-Pohjanmaan alueen jäsenkiinteistöille. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n ja Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n hallitukset kokoontuivat 10.8. yhteiseen hallitustapaamiseen Tampereelle.

Tampere toimi isäntäkaupunkina 6.-7.4. pidetyssä Suomen Kiinteistöliitto ry:n liittokokouksessa. Liittokokous valitsi Kiinteistöliiton uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi DI, varatoimitusjohtaja Timo Niemisen, kun useita vuosia puheenjohtajuutta hoitanut rahoitusneuvos Martti Inhan ilmoitti luopuvansa tehtävästä.

Suomen Kiinteistöliitto teki keväällä laajan jäsentyytyväisyyskyselyn, jossa arvioitiin samalla kertaa liiton ja alueellisten kiinteistöyhdistysten palveluita ja toimintaa. Kiinteistöliitto Pirkanmaan jäsenistö antoi erinomaisen arvosanan kaikille ydinpalveluille, joista neuvontapalvelut sai parhaan arvosanan. Viestintää jäsenet pitivät myös erittäin onnistuneena. 97 % kyselyyn vastanneista suositteli kiinteistöyhdistyksen jäsenyyttä myös muille taloyhtiöille.

Järjestelmäuudistusten vuosi

Koskaan aikaisemmin kiinteistöyhdistyksen yhden toimintavuoden aikana ei ole otettu käyttöön yhtä monta uutta järjestelmää kuin päättyneenä vuonna. Vuoden aikana uudistettiin kotisivujen ylläpito-ohjelma, tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmä ja jäsentiedotteen julkaisujärjestelmä ja vielä loppuvuonna taloushallinto- ja puhelinjärjestelmät. Kaikkien uusien järjestelmien sisäänajo vei merkittävästi henkilöstön resursseja, mutta toi haasteita myös jäsenistölle, jolle uudistuksen myös merkitsivät kulttuurinmuutosta palveluiden käytössä. Uudistuksilla monia toimintoja saatiin automatisoitua ja digitalisoitua.

Toimitilat       Kiinteistöyhdistys omistaa Asunto Oy Tampereen Hallituskatu 11 -yhtiön kiinteistössä olevat toimitilansa. Tiloista noin kolmannes on yhdistyksen omassa käytössä ja loput vuokrattuina ulkopuolisille. Toimitiloissa tehtiin alkukeväällä muutostöitä henkilörekrytoinnin vuoksi.

JÄSENPALVELUT

Neuvontapalvelut

Kiinteistöyhdistyksen neuvontapalvelu vahvistui merkittävästi, kun toimistolle rekrytoitiin keväällä oma lakimies. Jäsenille muutos toi mahdollisuuden hakea ratkaisuja myös teknis-juridisiin ongelmiin. Yhdistyksen neuvontainsinööri liittyi mukaan valtakunnalliseen korjaus- ja teknisen neuvonnan asiantuntijarinkiin, joka aloitti viikoittaisen neuvontapalvelun lokakuun alusta alkaen.

Jäsenistön tyypillisimpiä neuvontakysymyksiä olivat märkätilojen korjauksiin ja yhtiön ja osakkeenomistajan väliseen kunnossapitovastuuseen liittyvät ongelmat. Kevään erityisteemana oli tietosuoja-asetuksen soveltaminen taloyhtiöissä. Tätä neuvontatarvetta tuki verkkosivuilla julkaistu kattava ohjeistus. Myös tupakointikieltojen hakeminen taloyhtiöihin, sähköautojen latausinfran järjestäminen kiinteistöihin sekä airbnb -vuokraustoiminta askarruttivat jäseniä.

Neuvontapalvelua annettiin puhelinneuvontana sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toimistosta että Suomen Kiinteistöliitosta. Kiinteistöliitto Pirkanmaa tarjosi neuvontaa laki-, hallinto-, talous- ja teknisissä asioissa.

Kiinteistöliiton kautta jäsenten käytössä olivat liiton lakineuvonta, talous- ja veroasiantuntijat sekä energia-asiantuntija. Kiinteistöliitto laajensi myös korjaus- ja teknisen neuvonnan palvelua kahdesta iltapäivästä neljään. Palvelu järjestettiin kolmen alueellisen kiinteistöyhdistyksen asiantuntijoiden toimesta – Pirkanmaa siis myös yhtenä palvelun tuottajana.

Kiinteistöyhdistys jatkoi myös toimivaa lakineuvontayhteistyötään kahden tamperelaisen asianajotoimiston (Asianajotoimisto Tempo Oy / Jarkko Lehtokannas ja Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy / Pekka Suojanen) kanssa.                          

Lisämaksullisista asiantuntijapalveluista toimeksiantoja tuli jonkin verran yhtiöjärjestysmuutoksista, kokousten asiantuntijakäynneistä ja lausunnoista.

Viestintäpalvelut

Digitalisaatio muutti merkittävästi myös kiinteistöyhdistyksen viestintää, kun erittäin pitkät perinteet omaava painettu jäsentiedote jäi edellisvuoden lopussa historiaan. Vuoden alusta alkaen Jäsentiedote muuttui kokonaan sähköiseksi ja vuoden lopulla myös uuteen ulkoiseen asuun. Uutiskirje -formaattiin uudistunut viestintäväline paransi viestinnän nopeutta, ilmestymistiheyttä ja ekologisuuttakin. Muutosta oli valmisteltu sähköisen osoiterekisterin kattavuuden osalta huolella eikä se aiheuttanutkaan jäsenistön puolelta muutosvastarintaa.

Printtiviestintää jäsenille suunnatussa viestinnässä edustivat Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisema valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti (10 numeroa/vuosi) sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaan julkaisema alueellinen Pirkanmaan Kiinteistöviesti (4 numeroa). Molemmat lehdet julkaistiin myös sähköisinä formaatteina.                     

Järjestön verkkosivujen uudistus eteni ja alkuvuonna avautuivat päivitetyt Suomen Kiinteistöliiton sekä alueellisten kiinteistöyhdistysten sivustot. Kiinteistöliitto Pirkanmaan jäsenet pääsivät helmikuulla rekisteröitymään uusille jäsensivuille, jotka tarjoavat hyötytietoa, oppaita ja lomakkeita, jäsentiedotearkiston sekä koulutustapahtumien aineistoja. Edellisvuonna avautuneet Suomen Kiinteistölehden www.kiinteistolehti.fi -sivustot osoittautuivat kävijämäärältään erittäin suosituksi ajankohtaiskanavaksi.

Jäsentaloyhtiöiden käytössä oli edelleen Kiinteistöliiton ylläpitämä taloyhtiöiden kotisivupalvelu www.taloyhtiosivut.fi

Toukokuussa kiinteistöyhdistys julkaisi jo yhdeksännen Taloyhtiö.Nyt –teemalehden. Kevään Real Estate Expo -messuille kohdennettu 16 -sivuinen liite ilmestyi Aamulehden liitteenä laajana, n. 130.000 kappaleen jakeluna.

Viestintää ja vaikuttamista tukivat yhteisöviestinnän kanavista twitter ja facebook.

Koulutuspalvelut

Koulutustapahtumien jäsentyytyväisyys on aina ollut korkealla tasolla. Niin myös kuluneen toimintavuoden aikana. Valtakunnallinen kysely antoi jo hyvän arvion, mutta tapahtumakohtaiset palautekyselyt tuottivat vielä hieman paremman arvosanan. Koulutustarjontaan sisältyi niin juridiikan, talouden kuin korjaamisenkin teemoja. Toimintavuoteen mahtui myös kolme messutapatumaa; perinteinen ASTA Rakentaja Tampereella, suosittu Taloyhtiötapahtuma Helsingissä sekä uusi Real Estate Expo Tampereella.

Yhdistyksen edustajia oli mukana myös eri sidosryhmien järjestämissä koulutus- ja asiakastapahtumissa.

Koulutusiltojen lisäksi jäsenten käytettävissä olivat Taloyhtiöiden hallituksille suunnatut verkkokurssit: Aiemmin julkaistut HTHJ (Hyväksytty Taloyhtiön Hallituksen Jäsen) ja Toiminnantarkastus -verkkokurssi saivat rinnalleen Puheenjohtajana taloyhtiössä verkkokurssin täydentämään hallinnon koulutustarjontaa.

Jäsentilaisuudet 2018

Aihe Paikka Osanottajia
Kiinteistön suuret korjaukset I - Julkisivut Tampere 16.1. 98
     
Onnistunut yhtiökokous – kokoustoimihenkilöiden koulutus Tampere 20.2. 109
     
Talouden tarkastus taloyhtiössä – tilin- ja toiminnantarkastus Tampere 28.3. 105
     
Taloyhtiö 2018 -tapahtuman messumatka Helsinki 18.4. 36
     
Tutustumismatka Verto -vedenmittausjärjestelmiin Vercon Oy:lle Sastamala 15.5. 46
     
Kuka korjaa, kun paikat hajoavat Tampere 18.9. 91
Hallituksen iltakoulu Valkeakoski 25.9. 67
Ajankohtaisaamu ammattilaisille Tampere 9.10. 85
Kiinteistön suuret korjaukset II – putkiremontit Tampere 13.11. 69
  Osallistujia yhteensä 706
     
Muut tilaisuudet    
ASTA Rakentaja 2018 -messut Tampere 2.2.  
Real Estate Expo Tampere 2018 -messut  Tampere 23.-24.5.  
Tilinpäättäjän tietoisku (yhteistyössä Kiinkon kanssa) Tampere 3.12.  

Vaikuttaminen

Vaikuttaminen jakaantui Suomen Kiinteistöliiton hoitamaan valtakunnalliseen ja EU-edunvalvontaan sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaan alueelliseen edunvalvontaan.

Kiinteistöyhdistys seurasi edelleen kattavasti Pirkanmaan kuntien asumiskustannuksia.

Valtakunnallinen Indeksitalo 2018 -asumiskustannusselvitys julkaistiin syyskuussa. Tamperetta ja ympäryskuntia koskeva alueellinen vertailu kiinnosti jälleen myös mediaa.    

Kiinteistöyhdistys antoi lausunnon Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan päivittämisestä. Lausunnossa esitettiin mm. huoli siitä, että autopaikoituksen järjestelyt kaupungin keskustassa tekevät pysäköinnistä niukkuustekijän, joka nostaa pysäköinnin kustannuksia pitkällä tähtäimellä. Yhdistys esitti kaupungille, että pysäköintikustannusten kehitystä tulisi seurata. Yhdistyksen ehdotus kaupungin kotipalvelulle myönnettävästä lyhytaikaispysäköinnin oikeudesta katupysäköinnissä sain hyväksynnän vuoden 2019 alussa.

Vuoden aikana yhdistyksen edustajat tapasivat Tampereen kaupungin viranomaisia mm. hulevesimaksutaksan, katujen kunnossapitovastuiden ja pysäköintipolitiikan laatimisten yhteydessä.

Toiminta työmarkkinajärjestönä

Kiinteistöyhdistys on valtakunnallisen Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Tätä kautta yhdistyksen työnantajina toimivat jäsenkiinteistöt ovat järjestäytyneitä kiinteistöalan työnantajia. 1.2.2018 alkaen tulivat voimaan Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva kolmivuotinen ja Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva kaksivuotinen työehtosopimus.

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Kiinteistöyhdistys vahvisti neuvontapalveluitaan rekrytoimalla keväällä lakimiehen. Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden lopussa neljä päätoimista työntekijää.

Neuvontainsinööri Kaisa Kettunen          - neuvonta, tekninen neuvonta

Neuvonta-asiamies Jaune Koivuniemi      - neuvonta, jäsenrekisteri

Toiminnanjohtaja Jorma Koutonen         - toiminnan johtaminen, neuvonta, vaikuttaminen

Lakimies Johanna Räikkä                       - juridinen neuvonta, lausunnot, vaikuttaminen           

JÄSENET JA TOIMIELIMET

Jäsenet        

Yhdistyksen jäsenenä voi sääntöjen mukaisesti olla asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Toimintavuoden aikana yhdistykseen liittyi nettomääräisesti 76 jäsentä, joten kasvua tapahtui 2,7 %.

Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.3.2018. Vuosikokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista. Hallitus kutsui 30.10. koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen, joka vahvisti yhdistykselle sijoitustoiminnan strategian tuleville viidelle vuodelle.

Hallitus         

Kiinteistöliitto Pirkanmaan hallitus vuonna 2018:

Puheenjohtaja           Toimitusjohtaja Harri Järvenpää, Valkeakoski

Varapuheenjohtaja     Aluejohtaja Mikko Niskanen, Nokia

Jäsenet                    

Toiminnanjohtaja Ahto Aunela, Tampere

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Ekola, Tampere

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapio Eloranta, Tampere

Rahoitusjohtaja Raimo Kujansuu, Tampere

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Eila Pietilä-Heino, Tampere

Business manager Arto Puikkonen, Tampere

Projektipäällikkö Anja Pujola, Tampere

Toimitilayksikön johtaja Tommi Terho, Tampere

Toimitusjohtaja Janne Tuominen, Pirkkala

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen, Tampere

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Marjatta Välimaa, Tampere

 

Kunniapuheenjohtaja  Kiinteistöneuvos Juhani Kolehmainen, Tampere                   

Toimintavuoden aikana hallitus piti viisi kokousta.

Työvaliokunta

Harri Järvenpää (pj), Tapio Eloranta (4.4. saakka), Jorma Koutonen, Mikko Niskanen, Anja Pujola, Janne Tuominen (4.4. alkaen) ja Pertti Vesterinen. Työvaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta.                  

Jaostot         

Puheenjohtajajaosto:

Anja Pujola (pj), Jorma Koutonen (siht), Erkki Ekola, Tapio Eloranta, Aila-Liisa Laurila, Salla-Mari Nikkanen, Eila Pietilä-Heino, Arto Puikkonen, Rauni Riskilä, Pertti Vesterinen, Petri Virolainen, Marjatta Välimaa ja Tapio Yli-Honko. Jaosto kokoontui kolme kertaa käsitellen mm. hulevesimaksuja, tietosuojaa taloyhtiössä, avainhallintaa sekä hallitusten toiminnan aktivointia.

Vaikuttajajaosto:

Harri Järvenpää (pj), Jorma Koutonen (siht), Ahto Aunela, Matti Höyssä, Raimo Kujansuu, Mikko Niskanen, Anja Pujola, Tommi Terho, Janne Tuominen ja Pertti Vesterinen. Jaosto piti yhden kokouksen käsitellen rantatunnelin räjäytystöiden reklamaatioita, hulevesimaksujen määräytymistä sekä Tampereen asunto- ja maapolitiikkaa.

Tekninen jaosto:

Tommi Terho (pj), Kaisa Kettunen (siht), Ari Elorinne, Seppo Finnilä, Kalevi Lammi, Venla Lehtimäki, Petri Murtomaa, Petri Ortju, Riku Pönkänen ja Asko Saarinen. Jaosto kokoontui toimintavuonna kolmesti teemoinaan mm. sähköautojen latausinfra, paloturvallisuus ja yksityiset turvallisuuspalvelut taloyhtiöissä.

Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehden toimitusneuvosto:

Riitta Järvenpää (pj), Jorma Koutonen (päätoimittaja), Joni Brander, Reijo Jantunen, Arto Puikkonen, Susu Tossavainen sekä lehden toimituksesta Jari Runsas ja Päivi Eskelinen. Toimitusneuvosto valmisteli Kiinteistöviesti –lehtien sisältöä neljässä kokouksessaan.

Tilintarkastus

Kiinteistöyhdistyksen vuosikokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Veikko Terho KHT ja varatarkastajana Jukka Lahdenpää KHT, molemmat Moore Stephens Rewinet Oy:stä.

Kiinteistöyhdistyksen ansiomerkit

Toimintavuoden aikana alueellisissa kiinteistöyhdistyksissä otettiin käyttöön kiinteistöyhdistysten ansiomerkkijärjestelmä. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry jakoi 10.12. ensimmäiset kiinteistöyhdistyksen ansiomerkit. Tuolloin Kiinteistöyhdistyksen hopeisen ansiomerkin saivat tuolloin Ahto Aunela, Tapio Eloranta, Anja Pujola, Pertti Vesterinen ja Marjatta Välimaa.

Ansiomerkin saajat (eturivistä vas) Ahto Aunela, Pertti Vesterinen, Anja Pujola ja Marjatta Välimaa sekä takarivissä (kesk) Tapio Eloranta. Merkit luovuttivat hallituksen puheenjohtaja Harri Järvenpää ja toiminnanjohtaja Jorma Koutonen.

YHDISTYKSEN EDUSTUS KIINTEISTÖLIITON TOIMIELIMISSÄ JA OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

Suomen Kiinteistöliiton (SKL) liittohallitus - Harri Järvenpää ja Anja Pujola

SKL:n liittohallituksen työvaliokunta - Harri Järvenpää

SKL:n Vaalivaliokunta - Marjatta Välimaa

SKL:n Järjestötoimikunta - Jorma Koutonen                          

SKL:n Asunto-osakeyhtiötoimikunta - Anja Pujola

SKL:n Korjausrakentamistoimikunta - Kaisa Kettunen

SKL:n Digitaaliset palvelut -toimikunta - Arto Puikkonen (pj) ja Johanna Räikkä

SKL:n Jäsentietojärjestelmä –toimikunta - Jaune Koivuniemi

Talokeskus Yhtiöt Oy:n hallitus - Harri Järvenpää

Kiinteistöalan Kustannus Oy:n hallitus - Jorma Koutonen

TOIMIHENKILÖIDEN JA HALLITUKSEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA EDUSTUKSET KIINTEISTÖALALLA

Harri Järvenpää

-Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen jäsen ja työmarkkinavaliokunnan jäsen

-Tampereen Ammattikorkeakoulun rakennusalan neuvottelukunnan jäsen

Jorma Koutonen

-ISA ry:n auktorisointitoimikunnan jäsen

-TARMO+ –projektin ohjausryhmän jäsen

-Rane -projektin ohjausryhmän jäsen

-Tampereen Messut Oy:n ASTA Rakentaja -näyttelytoimikunnan jäsen

-Real Estate Expo Tampere -messujen ohjausryhmän jäsen

Kaisa Kettunen

-Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n älyverkkotyöryhmän jäsen

-PRODIGIOUS -hankkeen ohjausryhmän jäsen

PKY-PALVELU OY

PKY-palvelu Oy on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön pääasiallinen toiminta muodostuu lehtien kustantamisesta. Jo 31. vuosikertaansa ilmestynyttä Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä jaettiin taloyhtiöiden puheenjohtajille ja isännöitsijöille n. 5.600 kappaleen painosmäärällä.

Osakeyhtiö kustansi myös kiinteistöyhdistyksen julkaiseman laajalevikkisen Taloyhtiö.Nyt -teemalehden toukokuussa. Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edellisvuodesta.

PKY-palvelu Oy:n kautta tuotettiin myös maksullisia lisäpalveluita kiinteistöyhdistyksen jäsenille.

YHDISTYKSEN TALOUS

Varainhankinta

Kiinteistöliitto Pirkanmaan varsinainen toiminta rahoitettiin kokonaan jäsenmaksuista saaduilla tuotoilla. Jäsenmaksut ovat säilyneet samalla tasolla usean vuoden ajan ja tätä aiemminkin muutokset ovat olleet maltillisia. Jäsenmaksu perustuu jäsenen kiinteistöjen kuutiotilavuuteen ja sen suuruus kutakin vuotta varten päätetään yhdistyksen kokouksessa.

Sijoitustoiminta

Kiinteistöyhdistyksen pitkäaikainen Talokeskus Yhtiöt -sijoitus realisoitui poikkeuksellisen suureksi osinkotuotoksi syksyllä. Budjetoimaton ja erittäin merkittävä uusi omaisuuserä johti ylimääräisen yhdistyksen kokouksen järjestelyihin, jotta kiinteistöyhdistykselle saataisiin sijoitustoimintaa koskeva toimintastrategia. Yhdistyksen kokous valtuutti strategiapäätösten kautta hallituksen järjestelemään tuloutuneille varoille hajautetun ja matalariskisen sijoituskokonaisuuden, joka koostuu asunto-osakesijoituksista sekä rahastosalkusta. Strategian pääperiaatteena on, että sijoitustoiminnan varoja ja tuottoa voidaan käyttää kiinteistöyhdistyksen investointeihin, projekteihin ja toiminnan kehittämiseen, mutta varainhankinnan tuottoja ei kanavoida sijoitustoimintaan.

Stipendirahasto

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n stipendirahastosta myönnettiin viimeiset stipendit seuraavasti: Kärkkäinen Mika (200 €), Toivanen Marketta (100 €) ja Toivanen Juha (100 €). Vuosina 2003 – 2018 rahastosta jaettiin varoja kiinteistöalalle valmistuneille ja sijoittuneille opiskelijoille sekä asunto-osakeyhtiöitä koskevaan tutkimustoimintaan yhteensä 28.805 €.

Tilikauden tulos

Toimintavuodelta 2018 yhdistyksen tuotto-kulujäämä ennen sijoitustoimintaa oli vajaa 11.000 euroa. Näin siis varsinaisen toiminnan tuotot (jäsenmaksut) riittivät kattamaan toiminnan kulut. Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 1.025.043,34 euroa. Ylijäämä muodostuu yhdistyksen sijoitustoiminnan tuotoista. Yhdistyksen maksuvalmius oli koko toimintakauden ajan hyvä.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.