HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2019

114. toimintavuosi

YLEISTÄ

Asuinrakentamisessa yllettiin vuonna 2019 edelleen jopa runsaaseen 40 000 valmistuneeseen asuntoon ja aloitetuissakin miltei 40 000 asuntoon. Myönnettyjen lupien vuosisumma putosi, muttei kuitenkaan enempää kuin runsaaseen 35 000:een asuntoon (miltei 43000 asuntoa vuonna 2018). Supistumista oli sekä vapaarahoitteisen että Ara-tuotannon kohdalla. Tampereella valmistui vuonna 2019 ennätykselliset 4 122 uutta asuntoa, joista 89 prosenttia oli vapaarahoitteista tuotantoa ja 11 prosenttia ns. kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Rakentaminen ei enää nostanut tuotannon kasvua, sillä talonrakentamisessa tuli monen vuoden jälkeen supistumista vuonna 2019. Kasvua kuitenkin toteutui edelleen teollisuuden sekä maa- ja vesirakentamisen puolella. Korjausrakentamisessakin oletettavasti yllettiin vähintään edellisvuoden tasolle. Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrin mukaan taloyhtiöiden saaduissa urakkatarjouksissa oli aavistuksen kasvua, ja lainojen korkomarginaalit edelleen laskivat. Mutta toisaalta rahoituksen saatavuudet ja rahoituksen ehdot haastoivat entistä huolellisempaan hankkeiden ennakkosuunnitteluun.  

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kerrostalohuoneistojen keskihinnat laskivat vajaan prosentin. Myös pk-seudun ulkopuolella oli kuitenkin monta aluetta, joissa kerrostalohuoneistojen hinnat nousivat ennakkotietojen mukaan selvästi vuonna 2019. Tällaisia alueita olivat selkeimmin Turku, Tampere, Seinäjoki, Järvenpää ja Oulu. Valtakunnallisesti tarkasteltuna vanhojen kerrostalohuoneistojen hinnat nousivat keskimäärin noin prosentin, mutta rivitalohuoneistojen hinnat laskivat keskimäärin noin puoli prosenttia. Rivitalohuoneistojen hintatrendit voivat vaihdella huomattavasti samankin kaupungin sisällä.

Asuntovuokrien nousu pysyi edellisvuoden lukemissa. Alustavan arvion (tammi-syyskuun tilastoaineisto) mukaan nousua oli keskimäärin 1,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousua oli lievästi enemmän kuin muualla Suomessa. Neljännesvuositilastojen mukaisella vertailulla Ara-vuokrat nousivat arviolta 0,9 ja markkinavuokrat 1,3 prosenttia.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (KYKI) nousi vuonna 2019 hieman edellisvuotta ripeämmin. Vuoden kolmannella neljänneksellä asuinkerrostalojen KYKI-indeksi nousi 1,8 % edellisvuodesta. Koko vuoden keskimääräinen nousu oli arviolta samaa luokkaa. Indeksiä nostavia tekijöitä olivat eritoten sähkön kallistuminen. Myös korjaaminen kallistui keskimääräistä enemmän.

Kiinteistöliiton vertailemien kuntakohtaisten kustannusten nousuvauhti kiihtyi keskimäärin 2,6:een prosenttiin vuonna 2019. Eniten kallistui 59 mitatussa kaupungissa kiinteistösähkö, miltei yhdeksän prosenttia. Rakennuksen kiinteistövero ja kaukolämpökustannukset nousivat vertailuluvultaan noin kolme prosenttia. Keskimääräinen vesikustannus nousi maltilliset 1,5 prosenttia, ja jätehuollon kustannukset jopa hivenen keskimäärin laskivat. Kiinteistöliiton Indeksitalossa verrataan kunnissa ja niiden organisaatioissa tehtäviä taloyhtiöiden kustannuksia 30 vuotta vanhoissa keskusta-alueen taloyhtiöissä.

Taloyhtiöiden korjauslainoissa lainamarginaalin mediaani oli syksyllä 2019 Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrissa 0,83 prosenttiyksikköä. Lukema on uudelleen hivenen laskenut.

Kiinteistöveron yleisestä uudistuksesta ei vuonna 2019 julkaistu juuri mitään uutta. Verotusarvojen uudistus ja uudet veroprosentit päätettäneen vuonna 2021.

Valtiovarainministeriön velkatyöryhmä antoi syksyllä selvityksen keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista. Työryhmän ehdotuksissa mm. uusien taloyhtiöiden enimmäislainaosuus saisi olla 60 prosenttia, eikä lyhennysvapaita saisi olla ensimmäisten viiden vuoden aikana.

Laki huoneistotietojärjestelmästä tuli voimaan 1.1.2019. Tämän jälkeen perustetut uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan vain digitaalisesti eikä niille paineta osakekirjoa. Sähköinen osakekirjojen siirtopalvelu vanhempien yhtiöiden osalta lykkääntyi vuoden 2020 puolelle.

YHDISTYSTOIMINTA

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on vuonna 1906 perustettu Pirkanmaalla toimiva alueellinen kiinteistöyhdistys, joka kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Suomen Kiinteistöliitto ry:hyn. Yhdistyksen jäsenenä on yli 2.900 pirkanmaalaista rivi- ja kerrostalotyyppistä taloyhtiötä. Jäsenistöön kuuluu asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia kiinteistöjä sekä omistus- ja vuokrataloja. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on jäsenmäärältään toiseksi suurin Kiinteistöliiton 23:sta alueellisesta kiinteistöyhdistyksestä. Kiinteistöyhdistyksen ydinpalveluita ovat asiantuntija-, viestintä- ja koulutuspalvelut.

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ja Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa jatkoivat alueellista kiinteistöyhdistysten yhteistyötä. Pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto järjestää kaikki peruspalvelut Etelä-Pohjanmaan alueen jäsenkiinteistöille. Etelä-Pohjanmaan kiinteistöyhdistyksellä on lähes 300 jäsentä.

Keskusjärjestö, Suomen Kiinteistöliitto ja alueelliset kiinteistöyhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä jäsenpalveluiden tuottamisessa. Alueellisten kiinteistöyhdistysten keskinäinen yhteistyö on viime vuosina konkretisoitunut ja laajentunut. Tätä ovat edesauttaneet yhteiset järjestelmät, kasvanut viestintä ja yhteydenpito sekä hyvien toimintamallien jakaminen. Jäsenille yhteistyö on näkynyt kaikkien ydinpalveluiden kehittymisenä ja monipuolistumisena.  

Maaliskuussa pidetty kiinteistöyhdistyksen vuosikokous vahvisti yhdistykselle uuden toimintastrategian, joka ulottuu vuoteen 2025. Vuosikokous päätti myös sääntöuudistuksesta jossa ajantasaistettiin yhdistyksen tarkoitus- ja toimintamuodot -kohtaa ja päivitettiin hallituksen ja toiminnanjohtajan tehtäviä.

Toimitilat      

Kiinteistöyhdistys omistaa Asunto Oy Tampereen Hallituskatu 11 -yhtiön kiinteistössä olevat toimitilansa. Tiloista noin kolmannes on yhdistyksen omassa käytössä ja loput vuokrattuina ulkopuolisille. Syksyllä toimitilakiinteistössä käynnistettiin laajan taloteknisen korjaushankkeen hankesuunnittelu.

JÄSENPALVELUT

Neuvontapalvelut

Monien jäsenten mielestä neuvontapalvelu on järjestön tärkein jäsenpalvelu. Neuvontapalveluita tarjottiin sekä kiinteistöyhdistyksen että Kiinteistöliiton kautta. Kiinteistöliiton kautta tarjolla oli kattavan lakineuvontapalvelun lisäksi talous- ja veroneuvonta, energianeuvonta sekä korjaus- ja tekninen neuvonta. Kiinteistöyhdistyksen omavaraisuus neuvontapalveluiden osalta oli parempi kuin koskaan. Oman toimiston kautta pystyttiin tarjoamaan laki-, hallinto-, talous- ja teknistä neuvontaa.

Aivan uutena palveluna Kiinteistöliitto avasi vuoden lopulla Lakihelppi -verkkopalvelun. Ympäri vuorokauden toimiva palvelu vastaa automaattisesti taloyhtiöitä useimmin askarruttaviin kysymyksiin.

Korjaus- ja teknistä neuvontaa tuotettiin laajalla järjestöyhteistyöllä, kun Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja osan vuotta myös Uudenmaan tekniset asiantuntijat tarjosivat palvelua viikoittain. Pirkanmaalla pystyttiin auttamaan jäsenkiinteistöjen edustajia myös yhdistämällä juridista ja teknistä asiantuntijapalvelua.

Kiinteistöyhdistys jatkoi pitkäaikaista lakineuvontayhteistyötä kahden tamperelaisen asianajotoimiston (Asianajotoimisto Tempo Oy / Jarkko Lehtokannas ja Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy / Pekka Suojanen) kanssa.

Toimintavuoden keskeisiksi neuvontateemoiksi nousivat sähköautojen latausinfran rakentaminen taloyhtiöihin, huoneistojen jäähdytystä koskevat muutostyöt ja asuinhuoneistojen lyhytaikainen vuokraustoiminta. Kahden ensin mainitun aiheen osalta neuvontaa edesauttoivat Kiinteistöliito jäsensivuilla julkaisemat kattavat oppaat. Usein kysyttyjä aiheita olivat edelleen myös märkätilojen korjaukset ja muutostyöt, korjaus- ja kunnossapitovastuut sekä päätöksenteko.

Resurssien mukaan tuotettiin jäsenille myös lisämaksullisina toimeksiantoina muutamia yhtiöjärjestysmuutoksia, asiantuntijakäyntejä ja lausuntoja.

Viestintäpalvelut

Yhteydenpito jäseniin tiivistyi sähköisen jäsentiedote -uutiskirjeen kehittymisen myötä. Lähes kuukausittain (11 krt vuonna 2019) julkaistu jäsentiedote laajensi vuoden aikana kattavuuttaan huomattavasti. Perinteisesti hallitusten puheenjohtajille lähetetyn jäsentiedotteen jakeluun liittyi vuoden aikana useita satoja hallitusten jäseniä. Nopea viestinnällinen ekspansio näkyi mm. jäsenneuvonnan lisääntymisenä ja koulutustapahtumien osallistujaprofiilissa.

Painetun viestinnän vahvoina välineinä toimivat Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisema valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti (10 numeroa/vuosi) sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaan julkaisema alueellinen Pirkanmaan Kiinteistöviesti (4 numeroa). Molemmat lehdet julkaistiin myös sähköisinä formaatteina.

Järjestön verkkosivut sekä niihin sisältyvät jäsensivut keräsivät uusia käyttäjäkirjautumisia. Edellisenä vuonna uudistettuja sivustoja vahvistettiin uusilla oppailla, hyvillä käytännöillä, blogeilla, videoilla ja laskureilla. Suosiota kasvatti myös ajankohtaistietoa tarjoava www.kiinteistolehti.fi -sivusto, jota ylläpitää Kiinteistöalan Kustannus Oy.

Kiinteistöyhdistys julkaisi laajalevikkisen Taloyhtiö.Nyt -teemalehden 10.5. Aamulehden liitteenä. Lehti kohdennettiin sisällöllisesti edellisvuoden tapaan toukokuulla pidettyyn Real Estate Expo -messutapahtumaan. Lehden levikki oli n. 103.000 kappaletta. Taloyhtiö.Nyt -lehti ilmestyi nyt jo 10. vuosikertaansa.

Viestintää ja vaikuttamista tukivat yhteisöviestinnän kanavista twitter- ja facebook.

Koulutuspalvelut

Koulutustarjontaan sisältyi juridiikkaa, talousteemoja, talotekniikkaa ja ajankohtaisaiheita. Kiinteistöyhdistyksellä oli tapahtumien järjestelyissä mukana yhteistyökumppaneita. Kaksi tapahtumaa järjestettiin yhteistyössä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa, ja kevään ikääntyvien asukkaiden asumispalveluita käsittelevän tilaisuuden yhteistyökumppanina oli Markku matkaava päiväpalvelu -projekti. Syksyn Kysy, lakimiehet vastaavat -koulutusillassa kokeiltiin hyvällä menestyksellä uutta tekniikkaa, joka mahdollisti vuorovaikutteisen osallistumisen tapahtumaan mobiililaitteiden välityksellä.

Vuoteen mahtui myös neljä eri messutapahtumaa, joissa tarjolla oli koulutuksellisia tietoiskuja ja seminaareja. Lisäksi toukokuussa järjestettiin rajoitetulle osallistujamäärälle mahdollisuus tutustua Tampereen Kaupinojan uudistetun vedenpuhdistamon toimintaan.

Yhdistyksen edustajia oli mukana myös muutamissa eri sidosryhmien järjestämissä koulutus- ja asiakastapahtumissa.

Jäsenten käytettävissä olivat jäsenyyteen sisältyen taloyhtiöiden hallituksille ja toiminnantarkastajille suunnatut verkkokurssit: HTHJ (Hyväksytty Taloyhtiön Hallituksen Jäsen), Toiminnantarkastus ja Puheenjohtajana taloyhtiössä -verkkokurssi.

Jäsentilaisuudet 2019

Aihe

Paikka

Osanottajia

Kiinteistöjuridiikan ajankohtaiskatsaus Tampere 15.1. 103
Ikääntyvät asukkaat ja asumispalvelut Tampere 20.2. 103
Taloyhtiön verotus Tampere 13.3. 69
airbnb meidän taloyhtiössä Tampere 26.3. 184
-yhteistyössä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa  
Eduskuntavaalipaneeli Tampere 4.4. 25
-yhteistyössä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa  
Taloyhtiötapahtuma 2019 Helsinki 10.4. 45
Taloyhtiöt, sisäilma ja ilmanvaihto Tampere 25.4. 66
Ekskursio - Kaupinojan vedenpuhdistamo  Tampere 3.6. 20
Hallituksen iltakoulu Kangasala 17.9. 74
Kysy taloyhtiöstä – lakimiehet vastaavat Tampere 26.9. 90
Kiinteistö 2019 -messutapahtuma Helsinki 2.10. 37
Ajankohtaisaamu ammattilaisille Tampere 22.10. 97
Sähköä taloyhtiössä Tampere 14.11. 119
  Osallistujia yhteensä 1032

Muut tilaisuudet

   
ASTA Rakentaja 2019 -messut Tampere 1.2.  
Real Estate Expo 2019 Tampere 16.-17.5.
Tilinpäättäjän tietoisku    
(yhteistyössä Kiinkon kanssa) Tampere 16.12. 19

Muut palvelut

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n ja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen yhteistyönä valmisteltiin aiemmin julkaistun Isännöintipalveluiden osto-oppaan päivitystä. Vuoden lopulla valmistunut päivitys julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Kiinteistöliitto avasi jäsenistön käyttöön vuoden alussa Rakennustiedon kanssa yhteistyössä kehitetyn Rakennuksen kuntosovellus Rakun. Palvelun avulla taloyhtiö voi laatia asunto-osakeyhtiölain mukaisen kunnossapitotarveselvityksen ja asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman.

Jäsenyyteen sisältyvänä palveluna taloyhtiöiden käytössä oli edelleen Kiinteistöliiton ylläpitämä taloyhtiöiden kotisivupalvelu www.taloyhtiosivut.fi

Vaikuttaminen

Kiinteistöalaa koskevasta valtakunnallisesta ja EU-vaikuttamisesta on vastannut Suomen Kiinteistöliitto. Kiinteistöliitto Pirkanmaa puolestaan on huolehtinut alueellisesta vaikuttamisesta.

Tammikuussa kiinteistöyhdistys antoi lausuntonsa Tampereen kaupungin pysäköintipoliittisesta ehdotuksesta. Lausunnossa otettiin kantaa kaupungin liikenteelliseen vyöhykejakoon sekä auto- ja pyöräpaikkanormien muutoksiin.

Keväällä järjestettyjen eduskuntavaalien vaikuttamista suunniteltiin ja toteutettiin Kiinteistöliiton ja alueyhdistysten tiiviinä yhteistyönä. Tampereella pidetty kiinteistöalan eduskuntavaalipaneeli toteutui kiinteistöyhdistyksen ja Suomen Vuokranantajat ry:n yhteistyönä.

Eduskuntavaalipaneelissa keskityttiin kiinteistöalaa koskeviin kysymyksiin.

Syksyllä julkaistu valtakunnallinen Indeksitalo 2019 -asumiskustannusvertailu sai poikkeuksellisen paljon medianäkyvyyttä. Pirkanmaan osalta vertailu laajeni koskemaan jo kahdeksaa kuntaa, kun Sastamalan tariffit liitettiin ensimmäistä kertaa mukaan.

Kiinteistöyhdistyksen aloite Tampereen kaupungin kotihoidon pysäköintiluvista kaupungin omilla katupysäköintipaikoilla tuotti viimeinkin tulosta. Jo pari vuotta sitten käynnistetty keskustelu johti siihen, että jatkossa kotihoidon henkilökunta saa kaupunkikeskustassa lupia lyhytaikaiseen pysäköintiin.

Tampereen kaupungin käyttöön ottamat uudet hintavyöhykekartat nostivat merkittävästi uudistettavien maanvuokrasopimusten hintatasoa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa kävi vuoden aikana keskusteluja kuntapäättäjien ja viranomaisten kanssa tilanteesta ja teki ehdotuksen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnalle vuokrien porrastuksista sekä mahdollisuudesta tonttien ostamiseen. Näihin jo pitkään toivottuihin helpotuksiin ei edelleenkään löytynyt poliittista tahtotilaa.

Kiinteistöyhdistys antoi vuoden lopulla Tampereen kaupungille lausunnon kiinteistöjen kunnossapitovastuiden jakamiseen tulevilla raitiotien katualueilla. Lausunto sisälsi useita täsmennyksiä esitettyyn kunnossapitovastuunjakoon ja ehdotuksia talvikunnossapidon hoitamiseksi raitiotieosuuksilla työmaan aikana.

Toiminta työmarkkinajärjestönä

Kiinteistöyhdistys on valtakunnallisen Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Tätä kautta yhdistyksen työnantajina toimivat jäsenkiinteistöt ovat järjestäytyneitä kiinteistöalan työnantajia. Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on voimassa 31.1.2021 saakka ja Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva sopimus 31.1.2020 saakka.

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Kiinteistöyhdistyksen palveluksessa oli koko vuoden neljä päätoimista työntekijää.

Toiminnanjohtaja Jorma Koutonen          - toiminnan johtaminen, neuvonta, vaikuttaminen

Neuvonta-asiamies Jaune Koivuniemi    - neuvonta, jäsenrekisteri

Neuvontainsinööri Kaisa Kettunen          - neuvonta, tekninen neuvonta

Lakimies Johanna Räikkä                       - juridinen neuvonta, lausunnot, vaikuttaminen

JÄSENET JA TOIMIELIMET

Jäsenet        

Yhdistyksen jäsenenä voi sääntöjen mukaisesti olla asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Jäsenmäärän kasvu (+ 2,8 %) oli hieman edellisvuotta suurempi, kun toimintavuoden aikana yhdistykseen liittyi nettomääräisesti 81 jäsentä.                 

Vuosikokous

Kiinteistöyhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2019. Vuosikokouksessa päätettiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutoksista, jotka koskivat yhdistyksen tarkoitusta ja toiminnan laatua sekä hallituksen ja toiminnanjohtajan tehtäviä. Kokouksessa vahvistettiin myös hallituksen esityksen mukainen toimintastrategia vuoteen 2025.

Hallitus         

Kiinteistöliitto Pirkanmaan hallitus vuonna 2019:

Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Harri Järvenpää, Tampere
   
Varapuheenjohtaja Aluejohtaja Mikko Niskanen, Nokia
   
Jäsenet Toiminnanjohtaja Ahto Aunela, Tampere
  Taloyhtiön hallituksen pj Erkki Ekola, Tampere
                                                       Taloyhtiön hallituksen pj Tapio Eloranta, Tampere
  Taloyhtiön hallituksen pj Tommi Hirvelä, Pälkäne (27.3. alkaen)
                                                       Taloyhtiön hallituksen pj Kimmo Jyrkkä, Tampere (27.3. alkaen)
  Rahoitusjohtaja Raimo Kujansuu, Tampere (27.3. saakka)
                                                       Taloyhtiön hallituksen pj Eila Pietilä-Heino, Tampere
  Business manager Arto Puikkonen, Tampere
                                                       Projektipäällikkö Anja Pujola, Tampere
  Taloyhtiön hallituksen pj Ismo Rautiainen, Kangasala (27.3. alkaen)
                                                       Toimitilayksikön johtaja Tommi Terho, Tampere
  Toimitusjohtaja Janne Tuominen, Pirkkala
                                                       Taloyhtiön hallituksen pj Pertti Vesterinen, Tampere
  Taloyhtiön hallituksen pj Marjatta Välimaa, Tampere
                                                      
Kunniapuheenjohtaja Kiinteistöneuvos Juhani Kolehmainen, Tampere

 

Toimintavuoden aikana hallitus piti neljä kokousta.

Työvaliokunta

Harri Järvenpää (pj), Jorma Koutonen, Mikko Niskanen, Anja Pujola, Janne Tuominen ja Pertti Vesterinen. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljästi.           

Jaostot         

Vaikuttajajaosto

Harri Järvenpää (pj), Jorma Koutonen (siht), Ahto Aunela, Matti Höyssä, Raimo Kujansuu, Mikko Niskanen, Anja Pujola, Ismo Rautiainen (3.4. alkaen), Tommi Terho, Janne Tuominen ja Pertti Vesterinen. Jaosto piti yhden kokouksen käsitellen Tampereen kaupungin tontinvuokrasopimusten uudistamista, Tampereen pysäköintipolitiikan päivittämistä sekä eduskuntavaalipaneelin vaikuttamista.

Tekninen jaosto

Tommi Terho (pj), Kaisa Kettunen (siht), Ari Elorinne, Seppo Finnilä, Tommi Hirvelä (3.4. alkaen), Kalevi Lammi, Venla Lehtimäki, Petri Murtomaa, Petri Ortju, Riku Pönkänen ja Asko Saarinen. Jaosto piti toimintavuoden aikana kolme kokokusta. Niissä käsiteltiin mm. kiinteistöjen paloturvallisuutta, Tampereen Kansi-Areena -hanketta sekä sähköautojen latausinfraa kiinteistöissä.

Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehden toimitusneuvosto

Riitta Järvenpää (pj), Jorma Koutonen (päätoimittaja), Joni Brander, Reijo Jantunen, Arto Puikkonen, Susu Tossavainen sekä lehden toimituksesta Jari Runsas ja Päivi Eskelinen. Toimitusneuvosto valmisteli Kiinteistöviesti –lehtien sisältöä neljässä kokouksessaan.

Tilintarkastus

Kiinteistöyhdistyksen vuosikokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Veikko Terho KHT ja varatarkastajana Jukka Lahdenpää KHT, molemmat Moore Stephens Rewinet Oy:stä.

YHDISTYKSEN EDUSTUS KIINTEISTÖLIITON TOIMIELIMISSÄ JA OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

Suomen Kiinteistöliiton (SKL) liittohallitus Harri Järvenpää (varapj. 6.4. alkaen, Mikko Niskanen (6.4. alkaen) ja Anja Pujola
   
SKL:n liittohallituksen työvaliokunta Harri Järvenpää (6.4. alkaen)
   
SKL:n Vaalivaliokunta Marjatta Välimaa
   
SKL:n Järjestötoimikunta Jorma Koutonen
   
SKL:n Asunto-osakeyhtiötoimikunta Anja Pujola
   
SKL:n Korjausrakentamistoimikunta Kaisa Kettunen
   
SKL:n Digitaaliset palvelut -toimikunta  Arto Puikkonen (pj) ja Johanna Räikkä
   
SKL:n Jäsentietojärjestelmä –toimikunta Jaune Koivuniemi
   
Talokeskus Yhtiöt Oy:n hallitus Harri Järvenpää
   
Kiinteistöalan Kustannus Oy:n hallitus Jorma Koutonen

TOIMIHENKILÖIDEN JA HALLITUKSEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA EDUSTUKSET KIINTEISTÖALALLA

Harri Järvenpää

-Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen jäsen ja työmarkkinavaliokunnan jäsen

-Tampereen Ammattikorkeakoulun rakennusalan neuvottelukunnan jäsen

Jorma Koutonen

-ISA ry:n auktorisointitoimikunnan jäsen

-Rane -projektin ohjausryhmän jäsen

-Tampereen Messut Oy:n ASTA Rakentaja -näyttelytoimikunnan jäsen

-Real Estate Expo Tampere -messujen ohjausryhmän jäsen

-Markku matkaava päiväpalvelu -projektin ohjausryhmän jäsen

-KARE-projektin ohjausryhmän jäsen

Kaisa Kettunen

-Kiinteistöalan Kustannus Oy:n isännöintitehtäväluettelon päivitystyöryhmän jäsen

PKY-PALVELU OY

PKY-palvelu Oy on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kokonaan omistama osakeyhtiö, joka toimii kiinteistöalan lehtien kustantajana. Yhtiö kustansi Pirkanmaan Kiinteistöviesti -lehteä, joka ilmestyi jo 32. vuosikertaansa. Neljästi vuodessa ilmestyneen lehden painosmäärä oli 5.600 kappaletta ja sitä jaettiin taloyhtiöiden puheenjohtajille ja isännöitsijöille Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Toukokuussa yhtiö kustansi myös kiinteistöyhdistyksen julkaiseman laajalevikkisen Taloyhtiö.Nyt -teemalehden, joka oli sisällöllisesti kohdennettu Tampereen Real Estate Expo -messuille. Teemalehti jaettiin liitteenä Aamulehden -aamujakelun yhteydessä 10.5.

PKY-palvelu Oy:n kautta tuotettiin myös jonkin verran kiinteistöyhdistyksen jäsenille suunnattuja asiantuntijapalveluita.

YHDISTYKSEN TALOUS

Varainhankinta

Kiinteistöliitto Pirkanmaan jäsenmaksu on pysynyt samalla tasolla vuodet 2017 – 2019. Varsinainen toiminta pystyttiin rahoittamaan kokonaan jäsenmaksutuotoilla. Kulujen kasvua on pystytty kattamaan jäsenmäärän hyvällä kasvulla. Jäsenmaksu perustuu jäsenen kiinteistöjen kuutiotilavuuteen ja sen suuruus kutakin vuotta varten päätetään yhdistyksen kokouksessa.

Sijoitustoiminta

Edellisvuonna kassaan realisoituneita sijoitustoiminnan varoja hajautettiin vahvistetun sijoitustoiminnan strategian mukaisesti asunto-osakkeisiin sekä rahastosijoituksiin. Kiinteistöyhdistyksen sijoitusstrategia perustuu hajautettuun, matalariskiseen ja tuotto-odotuksiltaan maltilliseen kokonaisuuteen. Rahastosijoitukset tuottivat odotettua paremmin ja myös uusista asunto-osakesijoituksista syntyi uutta kassavirtaa. Tyhjäkäyntiä tapahtui vain Hallituskatu 11:n toimistotilojen osalta. Toimintavuoden aikana yhdistys hankki omistukseensa myös pienen määrän Tilaajavastuun (nykyisin Vastuu Group Oy) B-osakkeita.

Sijoitusstrategian pääperiaatteena on, että sijoitustoiminnan varoja ja tuottoa voidaan käyttää kiinteistöyhdistyksen investointeihin, projekteihin ja toiminnan kehittämiseen, mutta varainhankinnan tuottoja ei kanavoida sijoitustoimintaan.

Kiinteistöalan stipendit       

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry päätti jatkaa kiinteistöalan stipendien myöntämistä. Vuoden aikana yhdistys myönsi yhteensä 19 stipendiä kiinteistöalan oppilaitoksista valmistuneille pirkanmaalaisille. 100 – 200 euron suuruisia stipendejä jaettiin yhteensä 3.100 euroa.

Tilikauden tulos

Toimintavuodelta 2019 yhdistyksen tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 138.759,63 euroa. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut pystyttiin peittämään kokonaan varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotoilla. Ylijäämä muodostuu yhdistyksen sijoitustoiminnan tuotoista. Yhdistyksen maksuvalmius oli koko toimintakauden ajan hyvä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.