TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Tämä toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2019 vahvistettuun Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toimintastrategiaan. Kiinteistöyhdistys käynnistää vuonna 2022 toimintastrategiansa päivittämisen. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu myös Suomen Kiinteistöliitto ry:n toimintasuunnitelman 2022 linjaukset.

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry 

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on vuonna 1906 perustettu Pirkanmaan maakunnan alueella toimiva kiinteistöyhdistys, joka kokoaa yhteen noin 3 100 kiinteistönomistajajäsentä. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tuottaa jäsenilleen neuvonta-, viestintä- ja koulutuspalveluita ja hoitaa myös kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliittoon yhdessä 23:n muun alueellisen kiinteistöyhdistyksen kanssa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tekee alueellista yhteistyötä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen sääntöjen mukaisesti sen jäsenenä voi olla asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Jäsenistö muodostuu lähes kokonaan rivi- ja kerrostalotyyppisistä asuinkiinteistöistä. Jäseninä on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia omistus- ja vuokratalokiinteistöjä. Jäsenmäärän osalta kiinteistöyhdistys tavoittelee noin sadan jäsenen nettokasvua toimintavuoden aikana. Uusien jäsenten hankintaa tehdään jatkuvalla jäsenmarkkinoinnilla. Olemassa olevien jäsenten pysyvyys puolestaan varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla olevilla palveluilla. Jäsenten tyytyväisyyttä ydinpalveluihin mitataan jäsentyytyväisyyskyselyllä.

Toimisto, henkilöstö ja hallinto

Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa osoitteessa Hallituskatu 11. Toimitalokiinteistössä alkaa maaliskuussa laaja talotekninen korjaushanke, joka kestää vuoden loppuun saakka. Korjaushankkeen aikana toimiston henkilökunta palvelee jäseniään etätöitä tekemällä tai mahdollisissa väistötiloissa toimien. Kiinteistöyhdistyksen toimisto palvelee jäseniään arkisin klo 9 – 15 välisinä aikoina. Toimistossa jäsenpalveluita tuottaa neljä päätoimista toimihenkilöä. Toimiston palveluissa huomioidaan koronaepidemiatilanteen edellyttämät turvallisuustoimenpiteet. Toimihenkilöiden osaamista ylläpidetään toimenkuviin soveltuvalla lisä- ja täydennyskoulutuksella.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen 12 – 15 jäseninen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan nimeten avukseen työvaliokunnan sekä jaostot. Yhdistyksellä on edustus Suomen Kiinteistöliiton hallituksessa sekä toimikunnissa.

Vuonna 2022 käynnistetään kiinteistöyhdistyksen toimintastrategian päivitys. Strategian laatiminen integroituu Suomen Kiinteistöliiton samanaikaiseen strategiapäivitykseen.

Talous

Kiinteistöyhdistyksen toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla. Muita tuottoja kiinteistöyhdistys saa sijoitustoiminnasta, asiantuntijapalveluista ja alueyhteistyöstä. Tavoitteena on pitää jäsenyyden hinta/laatu -suhde houkuttelevana edullisilla jäsenmaksuilla. Vuonna 2022 jäsenmaksut säilyvät edellisvuoden suuruisina. Talousarvio laaditaan siten, että varsinaisen toiminnan kulut voidaan kattaa varainhankinnalla.

Kiinteistöyhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen varojen sijoitustoiminnasta yhdistyksen kokouksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti. Perusperiaatteena on, että sijoitustoiminnasta saatavia tuottoja käytetään yhdistystoiminnan rahoittamiseen, mutta jäsenmaksutuottoja ei käytetä sijoitustoimintaan. Sijoitustoiminnan varoja voidaan toimintavuoden aikana käyttää mm. taloyhtiöjäseniä hyödyttäviin tutkimushankkeisiin.

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii kiinteistönomistajien edunvalvojana ja kiinteistöalan vaikuttajana omalla toimialueellaan. Valtakunnallista ja kansainvälistä edunvalvontaa hoitaa keskusjärjestö Suomen Kiinteistöliitto. Vaikuttamishankkeissa alueelliset kiinteistöyhdistykset ja keskusjärjestö tekevät toisiaan tukevaa yhteistyötä.

Pirkanmaalla tapahtuvassa vaikuttamisessa keskiössä ovat edellisvuoden kuntavaaleissa esille nostetut teemat.

Pirkanmaan alueen kiinteistöissä on vielä paljon helpoilla toimenpiteillä hyödynnettävää energiansäästöpotentiaalia. Tämän mahdollisuuden jatkuvaa esillä pitämistä ja uusien keinojen löytämistä energiansäästöjen toteuttamiseksi pidetään edelleen tärkeänä.

Kiinteistöliitto Pirkanmaa kannustaa kiinteistönomistajia energiatehokkuuteen nostaen esille esimerkkejä onnistuneista energiahankkeista ja niissä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Kiinteistöyhdistys seuraa aktiivisesti uusien energiaratkaisujen kehittämistä ja tarjoaa tutkittua ja kokemusperäistä tietoa jäsenilleen. Kiinteistönomistajia ohjataan toteuttamaan järkevästi mitoitettuja ja oikea-aikaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, useimmiten remonttien ja laitekannan uudistamisen yhteydessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaikutetaan lisäksi kuntien keskitetyn lämmöntuotannon siirtymiseen käyttämään uusiutuvia energiamuotoja kustannustehokkaasti.

Kiinteistöyhdistys tuottaa jäsenilleen ja sidosryhmilleen tietoa asumiskustannusten kehityksestä toimialueensa kunnissa. Syksyllä julkistetaan Indeksitalo 2022 -selvitys, jossa on mukana kahdeksan kuntaa Pirkanmaalta. Tutkimuksilla autetaan energian- ja palveluiden tuottajia, päättäjiä ja kiinteistönomistajia vertailemaan toimintojen tehokkuutta, hinnoittelua ja kilpailukykyä.   

Tampereen kaupungin pormestariohjelmaan saatiin 2021 kirjaus maapolitiikan joustojen selvittelemisestä. Kiinteistöyhdistys vaikuttaa siihen, että Tampereen kaupunki linjaa maapolitiikkaan konkreettisia toimia joustoiksi.  

Uudistuneen jätelain mukaisten lajittelu- ja kierrätystavoitteiden toteutuminen on kiinteistöyhdistyksen seurannassa. Kiinteistöyhdistys korostaa myös korjausrakentamisen suunnitelmallisuutta ja tuo esille asumisterveydelle, -viihtyisyydelle ja -turvallisuudelle hyväksi havaittuja ratkaisuja ja käytäntöjä. Neuvonnassa ja koulutuksessa vaikutetaan myös taloyhtiöiden hyvän hallinto- ja viestintätavan edistämiseen.

Kiinteistöyhdistys viestii tavoitteistaan selkeästi ja perustellusti tuoden esille ratkaisuehdotuksiaan. Kiinteistöyhdistys myös tarjoaa asiantuntijuuttaan asumista koskeviin työryhmiin ja ottaa aktiivisesti ja aloitteellisesti osaa kiinteistönomistajia koskevaan keskusteluun. Toimialueen kansanedustajiin, kuntapäättäjiin, virkamiesjohtoon ja mediaan kiinteistöyhdistys ylläpitää luottamuksellista keskusteluyhteyttä.

Neuvontapalvelut

Jäsenkiinteistöjen edustajat saavat kiinteistöalaa koskevia neuvontapalveluja kiinteistöyhdistyksen toimistosta sekä Suomen Kiinteistöliitosta. Neuvontapalvelut kattavat kiinteistöjä koskevan laki-, hallinto-, talous- ja teknisen neuvonnan. Työsuhdeasioissa jäsenet saavat neuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:stä. Neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti puhelinneuvontana. Kiinteistöyhdistys panostaa neuvonnassa hyvään saatavuuteen ja neuvontapalveluiden omavaraisuuteen. Kiinteistöyhdistyksen omaa lakineuvontaa täydentää paikallinen yhteistyösopimus kahden Tampereella toimivan asianajotoimiston kanssa.

Suomen Kiinteistöliitto ylläpitää jäsenille valtakunnallisina palveluina talous- ja veroneuvonta neljänä aamupäivänä (ma-to klo 9 – 12) viikossa sekä korjaus- ja teknistä neuvontaa kolmena aamupäivänä (ti–to klo 9 – 13) viikossa. Valtakunnallisen korjaus- ja teknisen neuvonnan tuottaminen tapahtuu Kiinteistöliitto Pirkanmaan, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ja Suomen Kiinteistöliiton yhteistyönä.

Lisämaksullisina palveluina Kiinteistöliitto Pirkanmaa tarjoaa teknisiä asiantuntijapalveluita sekä hallintopalveluita, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestysmuutosten laatimista ja asiantuntijapalvelua taloyhtiöiden kokouksissa. Jäsenten käytössä on myös Suomen Kiinteistöliiton lakiosaston lisämaksullinen lausuntopalvelu, jonka yhtenä asiantuntijana toimii Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies.

Neuvontapalvelut kohdennetaan taloyhtiöiden johdolle (hallitus ja isännöitsijä tai toimitusjohtaja) ja tarkastajille (tilin- ja toiminnantarkastajat). Palveluiden käyttö varmistetaan jäsennumerotarkistuksella. Palveluiden käyttöä helpotetaan markkinoimalla jäsenten käyttöön mobiilijäsenkorttia.

Viestintäpalvelut

Kiinteistöliitto -järjestössä viestintää toteutetaan tiiviissä yhteistyössä keskusjärjestön ja alueellisten kiinteistöyhdistysten kesken. Viestintäpalveluilla tuotetaan jäsenkiinteistöjen edustajille kiinteistöalaa koskevaa ajankohtaistietoa, tutkittua tietoa sekä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.   

Tärkein jäsenistön viestintäväline on noin kuukausittain ilmestyjä sähköinen jäsentiedote -uutiskirje, johon kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva juridiikkaa, hallintoa, taloutta ja teknisinä ratkaisuja koskeva tieto. Jäsentiedote sisältää myös järjestöasiaa sekä koulutus- ja kurssitoiminnan kutsut. Sähköisen jäsentiedotteen kattavuutta laajennetaan edelleen markkinoimalla palvelua jäsentaloyhtiöiden hallitusten jäsenille.

Kiinteistömedia Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenkiinteistöjen hallitusten puheenjohtajille jäsenyyteen liittyen. Jäsenillä on myös mahdollisuus lukea Kiinteistölehteä ja sen aiemmin ilmestyneitä numeroita näköislehtenä. Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Kiinteistöliitto Pirkanmaa julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä, jonka uusin numero on luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä. Vuonna 2022 ilmestyy Pirkanmaan Kiinteistöviestin 35. vuosikerta.

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsensivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, videoita, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Sivustolla on julkaistu myös 3D -vastuunjakotaulukko. Jäsensivustojen käyttöönottoa suositellaan ja markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallinnon luottamushenkilöille.

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu, joka tarjoaa valmiin alustan taloyhtiön omiksi kotisivuiksi. Palvelun voi ottaa käyttöön jäsensivuilta.

Kiinteistöalan asiantuntijajärjestönä kiinteistöyhdistys antaa toimialueellaan lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, joita tarjotaan myös medialle. Kiinteistöalan yrityksille ja kuntapäättäjille kohdennettua sidosryhmäviestintää jatketaan uutiskirjeen välityksellä. Yhteisöpalvelukanavien käyttöä tehostetaan ja FB:n ja Twitterin lisäksi käyttöön otetaan Instagram. Ulkoista viestintää toteutetaan laajalevikkisellä Taloyhtiö.Nyt -teemalehdellä, jossa Kiinteistöliitto Pirkanmaa viestii yhteisöasumisen aiheiden lisäksi toiminnastaan ja palveluistaan.

Koulutuspalvelut

Kiinteistöyhdistys järjestää jäsenilleen koulutustapahtumia, jotka ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Vuonna 2022 koulutustapahtumissa palataan yleisötilaisuuksiin. Koulutusta järjestetään myös webinaareina ja etäkokouksina sekä tarjoamalla koulutuksellisia videoita.

Kevään koulutukset aloittaa Hallitustoiminnan ABC, jonka tavoitteena on vahvistaa hallitusten jäsenten valmiuksia luottamustehtävässään. Muita kevään teemoja ovat Taloyhtiöt ja aurinkoenergia sekä Pihojen monimuotoisuus ja biodiversiteetti ja kiinteistöjen hulevesien hallinta. Myös syksyllä 2021 aloitettua Viranomaisilta -sarjaa jatketaan keväällä. Syksyn koulutustarjontaan sisältyy perinteinen Ajankohtaisaamu ammattilaisille talousarvio-ohjeineen. Lokakuussa järjestettävään Pirkanmaan taloyhtiöpäivään kootaan useita ajankohtaisia tietoiskuaiheita sekä pidempi koulutusseminaari.

Yleisötilaisuuksia ja webinaarikoulutusta täydentää verkkokurssitarjonta. Vuonna 2021 uudistetut verkkokurssit toimivat sekä perehdyttämisenä tai kertauksena taloyhtiön luottamustehtäviin. Suosittuja HTHJ - Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen, HTHJPLUS - Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä, Toiminnantarkastuksen perusteet sekä Taloyhtiön pelastussuunnitelma –verkkokursseja voi opiskella jäsensivuilla ajasta ja paikasta riippumatta, Jäsensivuilta löytyy myös koulutusvideoita ja -oppaita sekä jo pidettyjen koulutuswebinaarien tallenteita.

Kiinteistöyhdistys jatkaa koulutusyhteistyötä Kiinkon kanssa Pirkanmaalla järjestettävien tapahtumien osalta.

Työnantajapalvelut

Kiinteistöliitto Pirkanmaa toimii alueellisena kiinteistöalan työnantajajärjestönä kuuluen jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työnantajajäseneksi ilmoittautuneen kiinteistön työnantajajäsenpalvelut. Työnantajajäseniksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt ovat oikeutettuja työsuhteita koskeviin neuvontapalveluihin. Kiinteistöyhdistys päivittää vuoden aikana työnantajiksi ilmoittautuneiden jäsentensä rekisteritietoja.

Muu toiminta

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry toimii yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n kanssa Rane- projektissa sekä mahdollisesti käynnistettävässä CitizEn -hankkeessa. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on myös sitoutunut yhteistyöhön Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman Biodiversity Interventions for Wellbeing (BIWE) -hankkeen kanssa.

Lokakuussa kiinteistöyhdistys järjestää yhteistyössä Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n kanssa Taloyhtiö 2022 Tampere -tapahtuman. Toista kertaa Tampere-talossa pidettävä Pirkanmaan taloyhtiöpäivä tavoittelee noin 60 näytteilleasettajaa ja 500 – 600 kävijää.

PKY-palvelu Oy

PKY-palvelu Oy on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka kustantaa Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä. Lehteä jaetaan jäsenjakelun lisäksi potentiaalisille jäsentaloyhtiöille sekä yhdistyksen sidosryhmien edustajille. PKY-palvelu Oy kustantaa vuonna 2022 myös laajalevikkisen Taloyhtiö.Nyt -teemalehden, joka markkinoi syksyn taloyhtiötapahtumaa. Yhtiö vastaa taloudellisesti lokakuussa järjestettävästä Pirkanmaan taloyhtiöpäivästä (Taloyhtiö 2022 Tampere). PKY-palvelun toimialaan kuuluvat myös kiinteistöalan asiantuntijapalvelut.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.